Výskum potrebuje celoeurópsku filantropiu

Konferencia, ktorá sa venovala dôležitosti súkromných donácií pri financovaní európskeho výskumu, zdôraznila potrebu nadnárodných, celoeurópskych nadácií.

Pozadie

Na stretnutí Európskej rady v Barcelone v marci 2002 sa lídri EÚ dohodli, že investície do európskeho výskumu a vývoja musia do roku 2010 dosiahnuť hodnotu 3% HDP, pričom dve tretiny majú pochádzať zo súkromného sektora.

Správa expertov o úlohe filantropie pri financovaní európskeho výskumu bola publikovaná v januári 2006. Skúma spôsoby zvýšenia donácií a konštatuje, že úlohe nadácií a iných charitatívnych organizácií je v oblasti výskumu venovaná príliš malá pozornosť, a preto nie je potenciál plne využitý. Zo všetkých 25 členských krajín má kultúru donácií a charít plne vyvinutú iba Británia.

Štúdia navrhuje niekoľko iniciatív pre podnietenie financovania európskeho výskumu prostredníctvom nadácií. Je medzi nimi napríklad zlepšenie regulačného a fiškálneho prostredia pre nadácia, alebo zlepšenie podmienok pre cezhraničné donácie.

Medzi „nástrojmi“ filantropie sú organizácie zaoberajúce sa fundraisingom, endowmenty poskytujúce výskumné granty, nadácie riadené rodinami či povereníkmi, firemné nadácie, vrátane tých, ktoré podporujú finančné inštitúcie, a univerzitné nadácie.

Otázky

Konferencia „Dávať viac výskumu v Európe“, ktorá sa konala 27. marca 2006, spojila zástupcova charitatívnych nadácií, univerzít, výskumných organizácií, priemyslu, národných a regionálnych verejných inštitúcií, ako aj mimovládnych organizácií. Diskutovali o spôsobe ako urobiť z financovania výskumu jednu z priorít filantropických aktivít.

„Prístupom Komisie k riešeniu nedostatočných investícií do výskumu a inovácií v Európe je mobilizovanie všetkých faktorov a politík, a to zahŕňa filantropiu“, povedal komisár pre výskum Janez Potočnik. „Filantropia má v Európe dlhú históriu. Len si pomyslite na stredovek a osvietenstvo, keď bolo mnoho bohatých podporovateľov vedcov a umelcov. Možno prišiel čas obnoviť túto debatu na poli výskumu.“

„Pre podporu úlohy nadácií vo výskume a vývoji potrebuje EÚ iniciovanie regulácie o európskom statuse nadácií. Národné vlády musia premyslieť svoje fiškálne politiky, právny a regulačný rámec, a súvisiace politiky“, poznamenal Dr. George Papaconstantinou prezentujúci výsledky správy expertnej skupiny.

Účastníci konferencie sa zhodli, že Európsky status nadácie by bol vhodným krokom, pretože by nadáciám umožnil stať sa paneurópskymi. Viacerí účastníci zdôraznili dôležitosť správneho riadenia vo filantropii. Pre dôveru donorov je kľúčová transparentnosť a kontrolovateľnosť, ako aj efektivita výskumu, schopnosť prinášať výsledky.

Európske nadačné centrum (European Foundation Centre – EFC) vyzvalo na predloženie vyjadrenia záujmu o „Európske fórum o filantropii a financovaní výskumu“. Fórum sa sústredí na tie nadácie, trusty, charitatívne organizácie a univerzity, ktoré budú mať záujem o diskutovanie o otázkach týkajúcich sa lepšieho využitia filantropie ako zdroja financovania.

Pozície

„V Európe je mnoho nadácií, sú však omnoho slabšie než ich americké náprotivky. Okrem toho, mnoho nadácií je lokálnych, regionálnych či národných, a nie transnárodných či európskych. Tí, ktorí majú záujem rozšíriť svoje aktivity na európsku úroveň, môžu čeliť viacerým komplikáciám, ako napríklad fiškálnym, ktoré treba riešiť“, povedal Yves Mény, prezident Inštitútu európskej univerzity. Mény zdôraznil aj možnosť, že by nadácie participovali na hodnotiacom procese projektov, ktoré sa uchádzajú o financovanie prostredníctvom budúcej Európskej výskumnej rady (ERIC). Obáva sa, že ERIC „bude mať problémy so spracovaním množstva uchádzačov prichádzajúcich zdola nahor.“

Nadácie sú schopné fungovať omnoho slobodnejšie, flexibilnejšie a rýchlejšie než akákoľvek iná inštitúcia poskytujúca financovanie výskumu. Ich kroky sú nezávislé od volebného obdobia, či názorov akcionárov. Výskum, ktorý podporujú, môže obsahovať značné riziko (neúspechu) a sú schopné podporiť projekty v ich počiatočnej fáze“, vysvetľoval podpredseda Európskeho nadačného centra Wilhelm Krull. „Hrajú tiež úlohu vo vytváraní verejnej debaty o vede a podpore vedeckého žurnalizmu.“

Európske nadačné centrum (EFC) žiada od Komisie aby realizovala výskum o možnosti vytvorenia Európskeho statusu nadácie, ako prvého kroka k jeho prijatiu inštitúciami EÚ. EFC zdôrazňuje, že „primárnym cieľom európskeho statusu pre nadácie je vytvoriť efektívny režim pre súkromné investície v zhode s európskym verejným záujmom v celej EÚ“.

Ďalšie kroky

  • V roku 2006 bude vytvorené Európske fórum výskumných nadácií, jeho poslaním bude zdieľanie najlepších skúseností a rozvoj spoločných iniciatív.
  • Odporúčania k správe expertnej skupiny by mali byť implementované do roku 2010. Vyžaduje si to niekoľko právnych a fiškálnych zmien, ktoré by mali byť prijaté pred tým. Predbežná revízia sa uskutoční v roku 2008.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA