Elekronické nákupy: šanca pre verejnú správu

Tzv. elektronické verejné obstarávanie (e-procurement) predstavuje pre verejnú správu jedinečnú možnosť ako znížiť náklady, zrýchliť a zjednodušiť nákupy a zvýšiť transparentnosť verejného obstarávania. Štúdie dokazujú návratnosť investícií do e-procurement v priebehu niekoľkých mesiacov.

Špecialista na informatizáciu verejnej správy Peter Krnčok z firmy SAP Slovensko upozorňuje, že naša verejná správa má obrovské rezervy vo využívaní tzv. elektronického verejného obstarávania. Ide o automatizáciu a digitalizáciu nákupov, ktorá na minimum zníži subjektivitu úradníkov pri verejnom obstarávaní, umožní získať dokonalý prehľad o operáciách i potrebách jednotlivých inštitúcií verejnej správy v reálnom čase a nahradí obrovské množstvo súčasnej (papierovej) agendy, ktorá je s verejným obstarávaním spojená.

P. Krnčok v tejto súvislosti upozorňuje, že po pomerne dlhých diskusiách urobila Európska únia už pred dvoma rokmi významný krok k podpore e-procurement na celom kontinente. „Už 30. apríla 2004 bola schválená európska legislatíva, ktorá bola zhrnutá do dvoch smerníc a tie vytvárajú dobrý priestor pre uplatnenie moderných, efektívnych a transparentných metód verejného obstarávania,“ upozorňuje špecialista firmy SAP. Hlavným cieľom aj slovenskej legislatívy by v tejto oblasti malo byť podstatné zjednodušenie. Bude treba rozlíšiť medzinárodné obstarávania, čiže tendre, do ktorých sa budú hlásiť aj firmy z iných štátov EÚ, od jednoduchého národného obstarávania. Zároveň sa vytvára čoraz väčší tlak na spoločné obstarávanie nejakých komodít a služieb pre celú verejnú správu, alebo aspoň pre jej niektoré úrady.

Podľa P. Krnčoka už vo vyspelejších krajinách dochádza k posunu pri využívaní e-procurement od nákupu len spotrebného a servisného materiálu či služieb k nákupom surovín, strojov, dokonca až k špecifickým tovarom a službám, akým je napr. výskum a vývoj. SAP ponúka v tejto oblasti niekoľko zaujímavých produktov, ako napr. Marketplace, ktorý umožňuje aj dynamické aukcie, samoobslužné obstarávanie, dodávateľský portál, či správu obsahu a katalógov.

Dnes je však e-procurement nahradzovaný tzv. supplier relationship managementom (SRM, manažment vzťahov s dodávateľmi). Súčasťou SRM je napríklad vyhodnotenie a kvalifikácia dodávateľov bez subjektívnych zásahov a na základe toho výber dodávateľov a správa zmlúv. Integráciu dodávateľov zasa umožňuje dodávateľský portál. Na podporu takéhoto systéme možno aj v inštitúciách verejnej správy zaviesť produkt SAP Enterprise Buyer Professional. Ten umožní klasické zložité verejné obstarávanie nahradiť jednokrokovým obstarávaním pre vyše 85% potrieb v oblasti IT a 95% kancelárskych potrieb.

Peter Krnčok zdôrazňuje, že výhody takéhoto systému sú jednoducho viditeľné. „Pri výbere zdrojov nákupu dochádza k racionalizácii siete dodávateľov, konsolidácii potrieb a zníženiu rizík obstarávania. Online schvaľovanie, nižšie náklady na komunikáciu s dodávateľmi a kratšie odozvy dodávateľov umožňujú skrátiť čas cyklu obstarávania. No a automatizácia procesov, konsolidácia obsahu a lepšie využívanie zmlúv zasa vedie k zníženiu procesných nákladov.“ To všetko umožňuje znížiť hladinu zásob a teda prevádzkové náklady. Naopak to umožňuje zvýšiť kvalitu nakúpeného tovaru, ako aj tvoriť naozaj konkurenčné ceny.

Rôzne štúdie poukazujú výrazné šetrenie finančných prostriedkov. Pokiaľ ide o obstarávanie nepriamych materiálov, procesné náklady sa znížili až o 50%, obstarávací cyklus sa skrátil o 80%. Pri obstarávaní priamych materiálov prvá veličina dosiahla 15% a druhá 10%. „Takýto systém je však výhodný aj pred dodávateľov,“ vysvetľuje P. Krnčok. „Ich transakčné náklady sa môžu znížiť až o 22%. A tí, ktorí predávajú cez B2B zvýšili ročné tržby oproti tým, ktorí to nerobia až o 20%.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA