Elektronické verejné obstarávanie na Slovensku realitou

Od budúceho roka budú musieť všetky orgány štátnej správy i samosprávy využívať možnosti elektronického verejného obstarávania. Na Slovensku už máme prvý portál elektronického verejného obstarávania.

Krátka správa

Od začiatku budúceho roka bude aj na Slovensku platiť európska legislatíva o verejnom obstarávaní, ktorá zrovnoprávňuje elektronické prostriedky s „klasickými“, teda papierovými. „Neprebratie možnosti elektronického zadávania zákaziek do zákona by znamenalo, že Slovensko bude zaostávať za členskými štátmi Európskej únie, najmä tzv. starými členskými štátmi,“ zdôrazňuje význam nového slovenského zákona Jana Gocká z Úradu pre verejné obstarávanie. Zákon určuje povinnosť od 1. januára 2007 pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov VS a US postupovať výlučne formou elektronickej komunikácie, okrem zákaziek s nízkymi hodnotami. Vo výbere konkrétnej technológie, prevádzkovateľov či akreditácie vybraných systémov na elektronické verejné obstarávanie však zákon ponecháva voľnú ruku úradom.

Nástroje na elektronickú komunikáciu s potenciálnymi účastníkmi verejných súťaží musia byť nediskriminačné a všeobecne dostupné, ak sa ponuka predkladá elektronicky, nesmie chýbať elektronický podpis. J. Gocká upozorňuje najmä na §43, ktorý upravuje podmienky pre elektronické aukcie. E-aukcia pritom nie je samostatná metóda obstarávania, ale je súčasťou celého procesu, ktorý môže verejná správa využiť na zníženie ceny. Naopak využiť ju nemôže pri verejnej súťaži na služby, ktorých parametre a hodnoty sa nedajú kvantifikovať a stanoviť v číslach alebo percentách. Vyhodnocovanie e-aukcie je totiž tiež automatizované.

Zákon o verejnom obstarávaní tiež definuje dynamický nákupný systém ako „plne elektronický systém určený na obstaranie tovarov a služieb bežne dostupných na trhu.“ Realizuje sa výlučne elektronickými prostriedkami. Jeho účelom je „zjednodušenie nákupu komodít, ktoré sú štandardizovateľné, ponúka ich viacero dodávateľov a nelíšia sa vo svojej funkčnosti a použiteľnosti (technických špecifikáciách), ale vo faktoroch ako cena, značka, sprievodné služby či iné dodatočné charakteristiky (ide napr. o kancelárske potreby, informačné a komunikačné technológie, pohonné hmoty),“ vysvetľuje J. Gocká.

Na internete už dnes možno nájsť dokonca aj stránku pre elektronické verejné obstarávanie. Slúži ako centrálny portál pre všetky obstarávania vykonávané verejnými obstarávateľmi. Zatiaľ funguje pokusne, ale úradom verejnej správy už k dispozícii je. Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR už dokonca jeho prostredníctvom zrealizovalo prvé obstarávanie. Išlo o štúdiu realizovateľnosti 5. a 6. paneurópskeho dopravného koridoru, do ktorého je zapojené aj Slovensko. Informovali o tom na prezentácii, ktorú v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre informatizáciu spoločnosti Miroslavom Kukučkom a s finančnou podporou MDPT SR pripravilo neziskové občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA