Pilotný projekt samosprávy pre základné školy

Združenie miest a obcí Slovenska podporí zvýšenie konkurencieschopnosti základných škôl vďaka financiám Európskej únie.

Krátka správa

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odštartovalo v Prešovskom kraji pilotný projekt, ktorý môže prispieť ku zvýšeniu potenciálu základných škôl (ZŠ) a k ich postupnej transformácii na moderné vzdelávacie jednotky. Záujmom Združenia je aj skvalitnenie vzájomnej spolupráce medzi školami a ich zriaďovateľmi – miestnymi samosprávami – a rozšírenie možností škôl na ďalšie vzdelávanie v celej komunite.

Projekt odštartovalo prvé informatívne stretnutie účastníkov v Prešove. Ide o zástupcov základných škôl, ktorý budú môcť touto formou absolvovať vzdelávací e-learningový kurz, akreditovaný ministerstvom školstva SR. Prvým segmentom kurzu sú informačno-komunikačné technológie a ich využite v pracovnom prostredí ZŠ, druhým segmentom je získavanie manažérskych zručností a ich využitie v pracovnom prostredí ZŠ a tretím segmentom kurzu je projektový manažment pre školy a jeho využitie v ZŠ.

„V rámci pilotného projektu bude vyškolených 100 účastníkov, ktorí myšlienku školy, otvorenej potrebám miestnej komunity pri zabezpečovaní voľnočasových a vzdelávacích aktivít a spolupracujúcej pri spracúvaní projektov, budú šíriť vo svojej i v blízkych obciach,“ informovala hovorkyňa ZMOS Oľga Gáfriková. „V prípade úspechu pilotného projektu sa naše Združenie bude usilovať o realizáciu takýchto projektov v ďalších krajoch Slovenska.“

Prípravná fáza projektu sa začala koncom roku 2006 a jeho koniec je naplánovaný na prvú polovicu budúceho roka. Projekt vznikol v partnerstve s Európskou kultúrnou spoločnosťou a je financovaný je z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu.

Tento projekt by mal pripraviť základné školy na severovýchode Slovenska na ich otvorené pôsobenie vo svojich miestach a obciach. Cieľom je to, aby školy neboli uzavreté inštitúcie, ktoré sa venujú len formálnemu vzdelávaciemu procesu žiakov, ale aby ich využívali všetci ľudia v príslušnej obci či meste. S týmto poslaním už niekoľko rokov funguje celoštátna iniciatíva Otvorená škola. V jej rámci napríklad realizuje spoločnosť Microsoft svoj program IT Academy. Základné školy, ktoré sa doň zapoja získajú finančnú i materiálnu podporu, aby mohli realizovať vzdelávanie v oblasti digitálnej gramotnosti pre sociálne marginalizované skupiny: napr. ženy na materskej dovolenke, či nezamestnaných. Do programu IT Academy sa môžu ZŠ prihlásiť vždy aspoň mesiac pred uzávierkou projektov pre Otvorenú školu.

Ministerstvo školstva v tomto roku v rámci iniciatívy Otvorená škola podporuje športové aktivity. Opäť je cieľom podporiť nielen športovanie samotných žiakov a aj v ich prípade ide o podporu športu v hodinách mimo vyučovania. MŠ SR chce touto formou vytvoriť zo škôl centrum športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít mládeže a občanov v danom regióne, meste a obci. Školy od materských až po stredné, ako aj iné školské zariadenia (napr. domovy mládeže, centrá voľného času), môžu od ministerstva získať finančnú podporu. Školy môžu získať grant nielen na samotné športové aktivity, ale aj na nákup športového náradia a náčinia a športového materiálu. Výsledky grantového konanie budú zverejnené do 22. júna 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA