Podpora aktivít verejnej správy pri ochrane zdravia

Európska komisia dnes vyhlásila prvú výzvu na predkladanie projektov, ktorej cieľom je podporiť aktivity verejnej správy pri ochrane zdravia obyvateľov.

Pod identifikačným číslom 2008/170/ES dnes Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie projektov v oblasti zdravotnej prevencie zameranej na široké vrstvy obyvateľstva. Ide o výzvu zverejnenú na základe schváleného programu Spoločenstvo v oblasti zdravia. Na tento program je v rozpočte Európskej komisie na obdobie rokov 2007 – 2013 alokovaných dokopy 28.541.003 eur. Projekty predkladané v rámci tohto programu môžu byť podporené sumou, ktoré zodpovedá až 60 percentám z celkových nákladov na projekt.

Cieľom projektov financovaných v rámci tejto výzvy má byť: (1) rozvoj ochrany zdravia občanov; (2) podpora zdravia za účelom redukcie zdravotných nerovností; (3) rozvoj a podpora znalostí a informovanosti v otázkach zdravia.

Financované aktivity: (1) podpora ochrany zdravia občanov; (2) podpora prevencie a informovanosti, výskumov, získavanie poznatkov; (3) nové prístupy a zapojenie nových aktérov v oblasti ochrany a podpory zdravia; (4) odstraňovanie nerovností v členských štátoch Európskej únie a regiónoch tejto oblasti.

Oprávnení žiadatelia: neštátne organizácie, verejné orgány, úrady alebo inštitúcie verejnej správy, univerzity a súkromné firmy z členských krajín Európskej únie ako hlavní partneri v projektoch.

Finálnym termínom pre odovzdanie projektov je 23. máj 2008.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA