Seminár Kvalita v samospráve 2006

V Trenčíne sa uskutočnil seminár, ktorého cieľom je zvyšovať kvalitu fungovania samosprávnych úradov a im podriadených inštitúcií. Na Slovensku je základným problémom neexistencia modelov hodnotenia kvality samospráv.

Krátka správa

Euractiv.sk sa stal mediálnym partnerom významného podujatia, ktorým bol seminár o kvalite samospráv. Za podpory IT firmy SAP, Dexia banky a S&K Management Systems ho zorganizovalo občianske združenie Európske centrum manažmentu (ECM). Okrem mesta Trenčín či oboch združení slovenských obecných a mestských samospráv bolo jeho odborným partnerom aj občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu.

Hojná účasť predstaviteľov samospráv, medzi ktorými nechýbali aj zástupcovia krajských a ďalších veľkých miest, ukázala, že slovenské mestá a obce nespia „na vavrínoch“ a presun kompetencií, ale v oveľa väčšej miere povinností zo štátnej správy berú vážne. Všetky prezentácie sprevádzala diskusia, ktorá svedčí o tom, že zvyšovanie kvality fungovania samospráv trápi aj ich predstaviteľov, avšak buď nevedia ako na to, alebo neexistujú jednoznačné modely hodnotenia a porovnávania.

Práve tie prezentovali na seminári odborníci z Českej republiky. Vystúpenie konzultanta Vladimíra Votápka a i Jany Voldánovej zo Vzdelávacieho centra pre verejnú správu v ČR (VCVS) poukázali na fakt, že u našich západných susedov sú aj v tejto oblasti výrazne popredu. V. Votápek zdôraznil, že na hodnotenie kvality samospráv je možné použiť viacero modelov. V ČR sú najčastejšie využívanými benchmarking (vzájomné porovnávanie sa na základe jasne určených kritérií a postupov) a model samohodnotenia EFQM/CAF (Common Assessment Framework – Jednotný hodnotiaci rámec, umožňuje si vlastnými silami po vyškolení vykonať hodnotiaci audit na základe odpovedí na presne stanovené otázky). J. Voldánová predstavila projekt benchmarkingu, ktorý už niekoľko rokov realizuje VCVS.

V ďalších prezentáciách sa účastníci dozvedeli skúsenosti z pilotných projektov na Slovensku (Malacky, Trenčín). Zhodli sa však na potrebe vypracovať čo najskôr vlastný model hodnotenia (pravdepodobne metódou benchmarkingu), do ktorého by sa mohli zapojiť slovenské samosprávy. Umožní to nielen samotným samosprávam zvýšiť výkonnosť a kvalitu činnosti ich úradov a ďalších inštitúcií, ale výsledky takéhoto hodnotenia môžu byť dobrou „navigačnou“ informáciou pre zahraničných i domácich investorov, či pri žiadostiach o granty z rôznych zahraničných a medzinárodných programov. Vyššia kvalita v samospráve však predovšetkým zvýši spokojnosť občanov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA