Ústredný portál verejnej správy do konca júna 2006

Vybudovanie Ústredného portálu verejnej správy patrí momentálne k najdôležitejším súčastiam informatizácie spoločnosti. Je to jedinečný projekt, ktorý pre jeho náročnú koordináciu každá vláda buduje dlhé obdobie.

Krátka správa

V prvej fáze sa má na základe uznesenia vlády č. 43 z 21. januára 2004 prijatého k návrhu Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR vybudovať Ústredný portál verejnej správy – vstupný bod. Znamená to zabezpečiť prostredie, kde môžu byť prístupné všetky elektronické služby verejnej správy, predovšetkým vybudovať technologické jadro. Podľa úlohy č. A.2 Akčného plánu má byť ukončená testovacia prevádzka vstupného bodu do 30. júna 2006.

„Neverejná testovacia prevádzka vstupného bodu, teda technologického jadra portálu ide podľa plánu,“ hovorí splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre informatizáciu spoločnosti Miroslav Kukučka. „Úloha sa plní v riadnom termíne, ukončená bude 30. júna 2006. Pre rezorty je vytvorené technologické prostredie, kde môžu z jedného miesta pre občana ponúkať všetky svoje elektronické služby.“

Vďaka spolupráci a lepšej koordinácii s inými projektmi zabezpečila navyše sekcia splnomocnenca vlády pre informatizáciu aj vytvorenie „prezentačnej vrstvy“, teda užívateľského rozhrania Ústredného portálu verejnej správy a tiež integruje do portálu informačnú časť existujúceho portálu Obcan.sk. Pre ilustráciu fungovania technologickej časti spustí aj príklady elektronických služieb.

Ďalší rozvoj portálu bude pokračovať na základe úlohy z Cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy. Táto úloha ukladá do 31.12.2008 elektronizovať najdôležitejšie služby verejnej správy. Služby jednotlivých rezortov sa budú postupne integrovať podľa dokončovania projektov elektronizácie. Za celý proces prípravy svojich služieb sú zodpovedné rezorty, ktoré ich poskytujú.

Podľa M. Kukučka „je záležitosťou jednotlivých rezortov, kedy pripravené prostredie využijú a ponúknu svoje služby cez tento centrálny bod. Na základe Zákona o informačných systémoch verejnej správy sa stane ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií správcom portálu prostredníctvom splnomocnenca a bude mať väčšie právomoci v koordinácii a kontrole v procese jeho budovania. Ja osobne som pripravený túto úlohu riešiť a prikladám jej najvyššiu prioritu. “

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA