V Bruseli otvorili Dom európskych miest, obcí a regiónov

Vznik Domu iniciovala Rada európskych obcí, miest a regiónov a bude poskytovať spoločné zastúpenie miestnej a regionálnej územnej samosprávy vo vzťahu k orgánom EÚ.

Krátka správa

Dom otvorili za účasti podpredsedníčky Európskej komisie Margot Wallströmovej, prítomní boli aj ďalší členovia EK. Slovensko reprezentovali stály zástupca SR pri Európskych spoločenstvách Maroš Šefčovič a veľvyslanec SR v Belgickom kráľovstve Peter Sopko, jako aj delegácia Združenia siesta obcí Slovenska (ZMOS) vedená jej výkonným podpredsedom Milan Muškom.

Myšlienka spoločného zastúpenia sa objavila už v roku 2004. Od apríla 2005 sa v Bruseli konali neformálne pracovné stretnutia o zabezpečení technického, administratívneho a organizačného fungovania kancelárií a spoločných priestorov. Politický výbor CEMR potom na zasadnutí 10. mája 2006 jednomyseľne rozhodol o uzatvorení nájomnej zmluvy. Slováci sa dohodli na spoločnom postupe s českými kolegami. V decembri 2004 schválilo predsedníctvo ZMOS spoločnú európsku stratégiu ZMOS a SMO ČR. V novembri 2006 bola na základe tejto stratégie schválená nájomná zmluva medzi ZMOS, SMO ČR a CEMR o prenájme kancelárskych priestorov pre slovenské a české samosprávy. Na jej základe budú mať obe združenia priestory v Bruseli k dispozícii do konca roka 2015.

Poslaním Domu európskych samospráv je sústrediť združenia miestnych a regionálnych samospráv vo vzťahu k európskym inštitúciám s cieľom uľahčiť obhajobu spoločných záujmov na európskej úrovni, koordináciu spoločných postupov, vzájomnú komunikáciu a výmenu informácií.

Zriadenie zastúpenia slovenských samospráv v Bruseli si vyžaduje aj finančné prostriedky, vedenie ZMOS má však konkrétnu predstavu, čo si od tohto postupu sleduje. Predsedníctvo Združenia teda definovalo kľúčové okruhy činnosti detašovaného pracoviska:  

monitorovanie – systém monitorovania pripravovaných legislatívnych predpisov a opatrení, identifikácia možných dopadov na mestá a obce a sprostredkovanie aktuálnych informácií odborníkom v Kancelárii ZMOS a odborným sekciám Rady ZMOS ako mechanizmus včasného varovania,

lobovanie – presadzovanie oprávnených záujmov členských miest a obcí prostredníctvom ovplyvňovania konečnej podoby legislatívnych predpisov, opatrení a iných dokumentov na základe stanovísk Kancelárie ZMOS a odborných sekcií Rady ZMOS,

networking – budovanie komunikačných a informačných sietí prostredníctvom nadväzovania, udržiavania a budovania vzťahov s partnermi, najmä z radov národných združení samospráv zastúpených v Bruseli, ako aj s inými relevantnými partnermi,

integrácia – podpora zapojenia členských miest a obcí do procesu prehlbujúcej sa integrácie Európskej únie,

podpora a propagácia – sprostredkovanie informácií o členských mestách a obciach ako partneroch v oblasti  medzinárodnej  spolupráce, európskych projektov alebo ekonomických, kultúrnych a spoločenských vzťahov alebo v oblasti cestovného ruchu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA