V4: Slovenskí politici nechcú financovať verejnú kontrolu

Slovensko v porovnaní so svojimi susedmi z krajín Visegradskej štvorky výrazne zaostáva vo financovaní tzv. watchdog aktivít z verejných zdrojov. Vyplýva to z medzinárodných porovnaní Inštitútu pre verejné otázky.

Krátka správa

Hoci sa na Slovensku všeobecne uznáva, že mimovládne neziskové organizácie, ktoré pomáhajú občanom lepšie obhajovať ich záujmy, ktoré sa usilujú strážiť kvalitu demokratického procesu (tzv. watchdog aktivity) či ktoré vstupujú do verejnej rozpravy analýzami existujúcich verejných politík i alternatívnymi návrhmi na riešenie dôležitých spoločenských problémov sú potrebné a užitočné, v ostatnom čase pozorujeme, že ich činnosť je ohrozená. Jednou z príčin je nedostatok zdrojov: po odchode zahraničných donorov sa zatiaľ nedarí nájsť uspokojivé zdroje financovania z domácich zdrojov, či už súkromných alebo verejných. Slovensku, ktoré bolo v uplynulom desaťročí príkladom krajiny, kde mimovládny neziskový sektor významne prispel k demokratickej modernizácii, tak hrozí určitá stagnácia v niektorých oblastiach občianskej angažovanosti.

V tejto súvislosti sa diskutuje o tom, aká by mohla byť úloha verejných zdrojov pri financovaní takýchto aktivít. Na jednej strane sa verejné zdroje významne podieľajú na financovaní aktivít mimovládnych organizácií poskytujúcich sociálne služby, na druhej strane pozorujeme pokles aktivít zameraných na sociálne inovácie, na kontrolu fungovania demokracie, na nezávislé monitorovanie verejného života, vrátane otázok korupcie a klientelizmu. To všetko môže oslabiť vôľu občanov podieľať sa na verejných záležitostiach a a prispievať k zvyšovaniu kvality spravovanie spoločnosti.

Boris Strečanský z Nadácie Ekopolis, v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť, pripravili projekt, ktorého cieľom je kriticky analyzovať situáciu, iniciovať debatu a dávať odporúčania pre politickú sféru. Tento projekt sa začal v máji minulého roka a chýli sa ku koncu. Počas neho experti zhromaždili unikátne informácie o verejnom financovaní mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku, a to prostredníctvom sekundárnej analýzy zdrojov, kvantitatívneho prieskumu verejnej mienky, focus skupín a okrúhlych stolov. Výskum prihliada aj na príklady z ostatných visegrádskych krajín, kde je rola verejného financovania pri podpore občianskych aktivít výraznejšia.

Budúci týždeň sa preto v Bratislave uskutoční konferencia pod názvom Občiansky hlas vo verejnej politike a rola verejných zdrojov: Výzvy a príležitosti. Účastníci spomínaného projektu na nej budú informovať o svojich zisteniach pokiaľ ide o prínosy občianskych aktivít zameraných na kontrolu verejných inštitúcií, obhajobu občianskych záujmov a tvorbu verejných politík. Neobmedzia sa pritom len na Slovensko, ale porovnajú situáciu v celej V4 a Chorvátsku. Špeciálne sa pritom bude na konferencii hovoriť o tom, akú úlohu v tejto súvislosti zohrávajú verejné zdroje. Prezentátori sa zároveň pokúsia identifikovať problémy v posilňovaní občianskeho hlasu vo verejnej politike z pohľadu súkromného sektora i politických strán na Slovensku  s prihliadnutím na nové členské krajiny EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA