Voľný prístup do katastra od januára 2007

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR realizuje projekt voľného (bezplatného) prístupu do katastra nehnuteľností, ktorý by mal byť verejnosti prístupný od začiatku budúceho roka.

Krátka správa

Stav realizácie projektu Voľný informačný prístup do katastra dnes prezentovali zodpovední pracovníci na podujatí občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP). Prezentáciu pripravili v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre informatizáciu spoločnosti Miroslavom Kukučkom a s finančným príspevkom MDPT SR. Tento projekt sa realizuje na základe úlohy vyplývajúcej z akčného plánu časti Informačná spoločnosť Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (MINERVA).

V súčasnosti už funguje portál pre prístup do katastra nehnuteľností, informácie z ktorého sú čiastočne spoplatnené. Existujú však skupiny „zákazníkov“, ktoré sú od poplatkov oslobodené (napr. štátna správa, notári, exekútori). Informácie z tohto portálu sú prístupné celej verejnosti a možno na ňom získať nielen výpisy z listov vlastníctva, ale aj informácie o tom, v akom stave sú podania na katastrálnych úradov. Prudký nárast návštevnosti portálu svedčí o tom, že ide o službu, o ktorú má verejnosť záujem, predovšetkým však ide o tých, ktorí portál navštevujú pracovne (notári a najmä exekútori). Výpisy z portálu však nemajú právnu záväznosť. „Databázy zatiaľ nie sú tak kvalitné, aby sme mohli právne garantovať, že všetky informácie z portálu sú správne,“ vysvetľuje riaditeľ odboru geodézie, kartografie a geoinformatiky Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Andrej Vojtičko. Úrad chce centrálne zabezpečiť, aby všetky katastrálne úrady používali rovnaký softvér, čo by umožnilo postupne verifikovať údaje na portály. „Potom ich budeme môcť cez portál podpisovať elektroniky a tak sa informácie z katastra stanú aj právne relevantné,“ dopĺňa A. Vojtičko.

V súčasnosti sa už ukončila prípravná fáza pre zabezpečenie voľného informačného prístupu do katastra. Skôr než začne fungovať je však nevyhnutné urobiť ešte isté legislatívne zmeny, ktoré už boli navrhnuté vláde. Celý projekt bol pripravený a podrobený auditu v priebehu minulého roka. V apríli bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávku celého systému. „Všetko robíme tak, aby sme do skúšobnej prevádzky spustili voľný prístup do katastra od 1. januára budúceho roka,“ vyhlásila predsedníčka ÚGKK SR Jelena Hudcovská. Najdôležitejšie však je zabezpečiť, aby všetky údaje boli pravdivé a platné, pričom „čistenie“ týchto databáz v súčasnosti prináša týždenne niekoľko miliónov nájdených chýb. „Množí sa nám aj zneužívanie bezplatných informácií z katastra na kriminálnu činnosť, preto by sme potrebovali napríklad jednoznačnú identifikáciu žiadateľov o informácie,“ opísala jedno z najvážnejších rizík bezplatného vstupu do katastra J. Hudcovská.

Analytik Rastislav Wartiak z firmy NESS si myslí, že by sme mali využiť skúsenosti z Českej republike. Tam uskutočnili modernizáciu softvéru a hardvéru v auguste 2005 a zvýšili kapacitu na 10 tisíc výstupov za hodinu. „Katastrálny portál umožňuje vystaviť výpis z listu vlastníctva z ktoréhokoľvek katastrálneho územia na ktoromkoľvek katastrálnom úrade, nech sa nachádza aj na druhej strane republiky,“ opisuje český systém R. Wartiak. Od júla bude fungovať tzv. elektronická značka. Ide o obdobu elektronického podpisu, ale k dokumentom ho bude automaticky pripájať samotný systém, nie ľudia. Takže k dispozícii budú informácie z katastra aj v elektronickej podobe. „Okrem toho to umožní od budúceho roka získať právne platné výpisy na každej pošte, kde pracovník len overí pravosť elektronickej značky a pravosť výpisu z listu vlastníctva v papierovej podobe potvrdí pečiatkou,“ vysvetľuje R. Wartiak.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA