Začal fungovať ústredný portál verejnej správy

Od začiatku júla môžete na adrese www.portal.gov.sk využívať internetovú stránku, ktorá vám umožní prístup ku všetkým elektronickým službám verejnej správy na Slovensku. Ich počet sa bude postupne rozširovať v závislosti od jednotlivých úradov a inštitúcií.

Krátka správa

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) patrí momentálne k najdôležitejším súčastiam informatizácie spoločnosti. Jeho cieľom je sprístupniť služby a informácie o službách verejnej správy pre občana, podnikateľa, ale aj pre samotné orgány verejnej správy na internete a tak zjednodušiť proces poskytovania jej služieb. Je to preto mimoriadne dôležitý krok k úplnej elektronizácii verejnej správy. ÚPVS je od 1. júla 2006 schopný zabezpečiť autentifikáciu užívateľa, jeho prihlásenie k službe, prevzatie údajov, vytvorenie transakcie a jej postúpenie na príslušný rezort – poskytovateľa služby.

Realizačný tím – úrad vlády a sekcia splnomocnenca vlády pre informatizáciu – integroval do portálu aj informačnú časť existujúceho portálu Občan.sk. Pre ilustráciu fungovania technologickej časti sú pripravené aj vzorové elektronické služby. Konkrétne je to zasielanie informácií o voľných pracovných miestach s notifikáciou, podanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu a overenie výskytu subjektu v živnostenskom registri.

Informácie o službách verejnej správy sú podané jednoducho, poskytujú aktuálne návody na riešenie konkrétnych životných situácií, či kontakty na príslušné inštitúcie. Služby verejnej správy a informácie o nich sú poskytované v rámci dvoch cieľových skupín – občan a podnikateľ. Pre tieto dve kategórie sú vybrané typické služby, agendy, alebo životné situácie, pri ktorých potrebujú komunikovať s verejnou správou. Dôležité je, že na ÚPVS občan vždy nájde aktuálne informácie a bezpečnú formu komunikácie s inštitúciami verejnej správy.

Ďalší rozvoj portálu bude pokračovať na základe úlohy z tzv. cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy. Podľa nej musí štát do 31. 12. 2008 „elektronizovať“ najdôležitejšie služby verejnej správy. Na základe zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy je tento termín záväzný pre všetky inštitúcie verejnej správy. Ich služby sa budú integrovať postupne – podľa toho, ako ich v elektronickej podobe zrealizujú jednotlivé úrady a inštitúcie. Za celý proces prípravy a prevádzky svojich služieb sú zodpovedné priamo inštitúcie, ktoré ich poskytujú.

Podľa splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu Miroslava Kukučku portál „pre rezorty vytvoril technologické prostredie, v ktorom môžu z jedného miesta pre občanov ponúkať všetky svoje elektronické služby. Je záležitosťou jednotlivých rezortov, kedy pripravené prostredie využijú a ponúknu svoje služby cez tento centrálny bod. Ministerstvo dopravy ako správca portálu prostredníctvom splnomocnenca bude mať väčšie právomoci v koordinácii a kontrole v procese jeho budovania.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA