Zelená kniha o transparentnosti už aj v slovenčine

Zelená kniha Európskej komisie o európskej iniciatíve o transparentnosti je k dispozícii na internete už aj v slovenskom jazyku. Linku na ňu sme zaradili ako poslednú v spodnej časti tejto stránky.

Krátka správa

Zelenú knihu Európskej komisie o európskej iniciatíve o transparentnosti si môžu preštudovať už aj všetci gramotní Slováci, ktorí neovládajú žiadny cudzí jazyk. Ešte koncom minulého týždňa sme avizovali, že na tomto internetovom portáli postupne zverejníme stručný prehľad o obsahu jej jednotlivých častí, aby sa do verejého pripomienkovania mohli zapojiť aj všetci Slováci a Slovensky. V čase vydania originálnej – anglickej – verzie totiž boli k dispozícii len jazykové mutácie v oficiálnych rokovacích jazykoch Európskej únie. EK však tento nedostatok odstránila v priebhu niekoľkých dní a dnes už môžete nájsť na interenet tento významný dokument aj v slovenskom jazyku.

Naďalej však platí, že potrebujete ovládať slovenčinu, ak sa chcete prostredníctvom na to zriadenej internetovej stránky zapojiť do verejného pripomienkovania. Vyjdariť sa môžete iba k jednej z troch kapitol, alebo ku všetkým, aby však Európska komisia mala dostatočný prehľad o pripomienkach, v tom druhom prípade ich musíte zaslať ku každej kapitole osobitne. Pripomienky, samozrejme, môžete poslať aj v slovenčine. EK si ich na vlastné náklady preloží, aby ich mohla zapracovať.

Do verejného pripomienkovacieho koania sa môže zapojiť každý občan ktoréhokoľvek členského štátu EÚ. Pripomienky však môže zaslať aj akákoľvek občianska ad-hoc iniciatíva, poprípade v niektorom z členských štátov registrované občianske združenie alebo odborová organizácia či profesná komora a pod. V tomto prípade však takáto právnicka osoba musí byť buď registrovaná v databáze Európskej komisie CONECCS, v ktorej sa nachádzajú občianske združenia pôsobiace na európskej úrovni, alebo pri zasielaní pripomienok poskytnúť o sebe niektoré základné informácie. Aj to je spôsob, akým sa EK usiluje zvýšiť transparentnosť pripomienkovanie, alebo inak lobovania vo vzťahu k jej politike. Pripomienky aj s identifikáciou ich autorov zároveň zverejňuje na internete.

Tzv. zelená kniha je dokument Európskej komisie určený na verejnú diskusiu. EK v ňom navrhuje istú stratégiu politiky v niektorej z oblastí, ktorá jej patrí. Nie je to však ešte platný dokument, ale návrh Komisie, ktorý sa po uzavretí verejnej diskusie ešte môže zmeniť a väčšinou sa naozaj mení. Až potom sa na jeho základe prijímajú ďalšie dokumenty, ktoré už môžu mať až právnu záväznosť (napr. nariadenia EK).

Pripomienkovanie Zelenej knihy Európskej komisie o európskej iniciatíve o transparentnosti sa končí 31. augusta 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA