EIT zverejnil kritériá pre výber poznatkových spoločenstiev

V apríli by sa mali objaviť prvé výzvy na predkladanie návrhov prvých poznatkových spoločenstiev (KIC) Európskeho inštitútu technológie. Správna rada však už zverejnila kritériá, ktoré budú musieť splniť.

Správna rada Európskeho inštitútu technológie (EIT) nedávno zverejnila kritériá pre výber budúcich poznatkových a inovačných spoločenstiev (KIC). Relevantní aktéri (univerzity, výskumné centrá, firmy a pod.) tak majú príležitosť vopred sa pripraviť na výzvy na predkladanie návrhov na KIC, ktoré by mali začať vychádzať o mesiac, t.j. v apríli. Správna rada definovala štyri oblasti, ktoré bude musieť obsahovať každý predložený návrh:

 • A: Administratívne informácie o uchádzačoch a ich partneroch, formulár návrhu.
 • B: Popis navrhovaného KIC, jeho zámerov, stratégie, aktivít, programu práce, procesných pravidiel, obchodného plánu, vrátane dokladovania dlhodobej finančnej udržateľnosti, inovatívnych vzdelávacích prístupov a podobne – v odporúčanom rozsahu 20 strán.
 • C: Informácie preukazujúce hodnovernosť návrhu (s ohľadom na správu, manažment a organizáciu KIC).
 • D: Právne vyhlásenia každého z účastníkov na KIC, ktorí sa spomínajú v bode A.

Okrem toho Správna rada vyhlásila niekoľko všeobecných pravidiel:

 • nutnosť odporučiť návrhy v stanovenom termíne,
 • dodanie všetkých vyžadovaných súčastí a dokumentov,
 • nepresiahnutie celkového rozsahu 40 strán, pokiaľ ide o dokumenty v sekcii B a C,
 • dokumenty v sekcii D musia byť vlastnoručne podpísané,
 • každé KIC musí pozostávať minimálne z troch nezávislých partnerov, ktorí pôsobia minimálne v troch členských krajinách EÚ,
 • väčšina partnerov v rámci KIC musí pochádzať z členských krajín EÚ,
 • v každom KIC musí byť zastúpená minimálne jedna inštitúcia vyššieho vzdelávania a jedna súkromná firma.

V prvom kole by mala Správna rada vybrať dva z troch KIC, ktoré sa zamerajú na niektoré z vopred stanovených výskumných oblastí: zmiernenie a prispôsobenie sa klimatickým zmenám, udržateľná energetika a budúcnosť informačnej a komunikačnej spoločnosti.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA