Erasmus Mundus II –medzinárodná spolupráca vo vyššom vzdelávaní

Európska komisia dnes prijala návrh na realizáciu novej generácie programu Erasmus Mundus na obdobie rokov 2009 – 13.

Krátka správa

Program Erasmus Mundus začal pôsobiť v roku 2004 s cieľom šíriť vo svete vynikajúcu kvalitu európskeho vyššieho vzdelávania. V prvých troch akademických rokoch (2004 – 2006) sa do programu zapojilo 2325 študentov a nedávno bolo vybraných 1826 ďalších, ktorí začnú študovať v Európe od septembra tohto roku. Počas obdobia piatich rokov budú mať vysoké školy v Európe a tretích krajinách k dispozícii vyše 950 miliónov EUR na spoločné programy alebo v partnerstvá. Z tejto sumy školy tiež budú poskytovať študentom z Európy a tretích krajín štipendiá na štúdium v medzinárodnom prostredí..

„Program Erasmus Mundus podporuje vysoko kvalitné magisterské programy v Európe a priťahuje na európske vysoké školy nadaných študentov z tretích krajín,“ hovorí európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ. „Erasmus Mundus významne prispieva k modernizácii európskych vysokých škôl v kontexte bolonského procesu. Uvedomujeme si, že je nevyhnutné rozšíriť záber programu tak, aby sa stal vizitkou spolupráce EÚ s tretími krajinami v oblasti vyššieho vzdelávania.“

Výsledkom nového prístupu je celý rad nových činností v rámci programu, medzi ktorými sú spoločné doktorandské programy, väčšia finančná podpora pre európskych študentov, ako aj partnerstvá založené na spolupráci s určitými oblasťami sveta.

Dnes schválený návrh vychádza zo záverov externého priebežného hodnotenia súčasného programu, z počiatočného hodnotenia vplyvu navrhovaného nového programu a z rozsiahlych konzultácií s hlavnými zúčastnenými stranami vrátane vysokých škôl, pedagógov a študentov. Z hodnotenia vyplýva, že doterajší program vo veľkej miere splnil svoje ciele a treba v ňom pokračovať. V prvých troch akademických rokoch sa do programu zapojili študenti z vyše 100 tretích krajín a 323 vysokých škôl v Európe a vo svete.

Hlavnými novinkami navrhovaného programu je (1) viac príležitostí a možností, pokiaľ ide o spôsoby inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami v Európe a v tretích krajinách a o systém individuálnej mobility, (2) rozšírenie programu Erasmus Mundus na doktorandské štúdium a čiastočne aj na bakalárske štúdium a (3) väčšia finančná podpora európskych študentov vďaka ponuke atraktívnejších štipendií.

Po dnešnom prijatí bude Komisia o návrhu rokovať s Radou a Európskym parlamentom. Nový program by mal byť definitívne prijatý v roku 2008 a mal by nadobudnúť účinnosť v januári 2009, kedy sa skončí súčasný program. Vďaka tomuto načasovaniu nedôjde k narušeniu spolupráce pri prechode zo súčasného na budúci program.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA