Erasmus prekonáva vlastné rekordy

Najznámejší program vzdelávacej mobility Erasmus opäť zaznamenal nový rekord. V minulom akademickom roku z neho získalo grant viac než 231 tisíc študentov, čo je medziročný nárast o 8,5 %. Zatiaľ čo priemerný mesačný grant v EÚ bol 250 eur, u študentov vysielaných zo Slovenska to bolo 371 eur.

Mládež, Zdroj: Európska komisia
https://euractiv.sk

Program Erasmus, ktorý tento rok oslavuje 25 rokov svojej exstencie, možno označiť za najznámejší program EÚ a najúspešnejší systém výmeny študentov na svete. So svojím zameraním nielen na štúdium, ale tiež zlepšenie jazykových znalostí, adaptabilitu, medzikultúrne povedomie a vodcovské schopnosti poskytuje Erasmus mladým ľuďom nevyhnutné zručnosti, ktoré podporujú ich osobný rozvoj a konkurencieschopnosť na trhu práce.

Spolu 231.410 európskych študentov a 42.813 zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania vycestovalo vďaka grantu v rámci programu Erasmus do zahraničia s cieľom absolvovať štúdium, stáž, odbornú prípravu alebo vyučovať.

To predstavuje nový rekord a nárast o 8,5 % v porovnaní s údajom za predchádzajúci rok. Rozpočet programu na rok 2010/11 venovaný študentskej a pracovnej mobilite bol približne 460 miliónov eur.

„Program Erasmus, ktorého strieborné výročie oslavujeme tento rok, je jedným z najväčších úspechov Európskej únie. Čísla hovoria samy za seba – a boli by ešte vyššie, ak by sme mali zdroje na uspokojenie dopytu,“ uviedla komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou. „V týchto ťažkých časoch sú zručnosti získané prostredníctvom Erasmus štúdia alebo odbornej prípravy cennejšie než kedykoľvek predtým.“

Čo hovoria čísla?

Na výmenné pobyty v rámci mobility vyslalo študentov celkovo až 3.041 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, čo predstavuje nárast o 6,6 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Tri najžiadanejšie destinácie medzi študentmi boli Španielsko (37.432 ľudí na štúdium alebo stáž), Francúzsko (27.721) a Nemecko (24.734). Táto trojica bola tiež najaktívnejšia pokiaľ ide o vysielanie študentov do zahraničia. Španielsko vyslalo na štúdium alebo stáž do zahraničia 36.183 ľudí, Francúzsko 31.747 a Nemecko 30.274 ľudí.

Najvýraznejší nárast pri študentoch odchádzajúcich do zahraničia bol v roku 2010/11 zaznamenaný v Chorvátsku (132 %), za ktorým nasleduje Lichtenštajnsko (52 %) a Cyprus (22 %). Na Slovensku stúpol počet odchádzajúcich študentov o 14,3 %.

Luxembursko je jedinou krajinou, kde počet študentov v rámci programu Erasmus klesol (o 5,8 %). Zostáva však krajinou, ktorá vysiela do zahraničia najvyšší počet študentov v pomere k celkovému počtu domácich študentov.

Slovensko vyslalo na zahraničné školy celkovo 2.458 študentov. Najviac z nich smerovalo do Českej republiky – 424 študentov,  Nemecka – 337 osôb a Francúzska – 226 osôb.

Najväčšia fluktuácia prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov bola na španielskych univerzitách v Granade, Valencii (UVEG), Seville a madridskej univerzite Complutensa a v talianskej Boloni. Žiadna slovenská vysoká škola sa nedostala medzi prvú stovku najobľúbenejších VŠ inštitúcií podľa počtu prichádzajúcich študentov.

Počet študentov v rámci Erasmu za rok – obdobie 1987/88 – 2010/2011, Zdroj: EK

 

Najobľúbenejšími odbormi študentov v rámci programu Erasmus boli sociálne vedy, ekonomické a právne vedy (34,7 %), za ktorými nasledovali humanitné vedy a umenie (31,5 %) a napokon technika a technológie, strojárstvo a stavebníctvo (12,6 %).

Granty

Vo väčšine zapojených krajín je dopyt po grante Erasmus oveľa väčší ako jeho dostupnosť. Priemerný mesačný grant Erasmus určený na pokrytie časti dodatočných nákladov života v zahraničí a cestovných nákladov bol 250 eur – malý pokles oproti predchádzajúcemu roku (254 eur), čo umožnilo väčšiemu počtu študentov zapojiť sa do programu.

V roku 2010/2011 sa priemerný mesačný grant EÚ na mobilitu študentov pohyboval v rozpätí od 133 eur pre španielskych študentov do 653 eur pre študentov z Cypru. V prípade študentov zo Slovenska bol priemerný mesačný grant na úrovni 371 eur.

Priemerná výška mesačného grantu EÚ v rámci Erasmu v roku 2010/2011, Zdroj: EK

 

Komisia stanovuje strop mesačného študentského grantu v každej krajine; presnú výšku určujú v jednotlivých prípadoch národné agentúry a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré program riadia. Výška mesačného grantu závisí od cieľovej krajiny a typu mobility.

Grant EÚ v rámci programu Erasmus môžu dopĺňať rôzne prostriedky iného spolufinancovania z vnútroštátnych, regionálnych a miestnych zdrojov.

Národné agentúry môžu zvýšiť mesačný grant pre študentov, ktorí sú zo sociálneho a z ekonomického hľadiska znevýhodnení. Vďaka dodatočnému financovaniu mohlo výmenné pobyty v rámci programu Erasmus absolvovať 254 študentov so špeciálnymi výchovno‑vzdelávacími potrebami (so zdravotným postihnutím).

V rámci aktuálneho rozpočtového obdobia (2007 – 2013) pridelila EÚ na program Erasmus 3,1 miliardy eur. V roku 2010/2011 predstavoval celkový rozpočet približne 460 miliónov EUR, z ktorých bolo 435 miliónov EUR určených na podporu mobility.

Ako ďalej, občania?

Program od svojho spustenia v roku 1987 umožnil viac než 2,5 miliónom európskych študentov vycestovať do zahraničia a študovať v rámci vysokoškolskej inštitúcie alebo absolvovať pracovnú stáž v zahraničnej firme. Ak sa podarí udržať súčasné trendy, EÚ dosiahne svoj cieľ – podporiť do roku 2012/13 tri milióny európskych študentov.

Posilnenia výmenných programov ako Erasmus či Európska dobrovoľnícka služba sa týka aj prvá občianska iniciatíva, ktorú v stredu úrade zaregistrovala Európska komisia. Za iniciatívou stojí skupina občanov z Belgicka, Maďarska, Luxemburska, Rakúska, Rumunska, Španielska a Talianska a nesie názov Fraternité 2020 (F2020).

„Som veľmi rád, že európska občianska iniciatíva sa konečne stáva realitou. Je to veľký prínos pre participatívnu demokraciu v Európe a teraz to bude súťaž o tom, ktorej z prvých predkladaných iniciatív sa podarí vyzbierať milión podpisov,“ uviedol podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Pozadie

Vzdelávacia mobilita je kľúčovým cieľom stratégie rastu a zamestnanosti Európa 2020, ako aj iniciatívy „Mládež v pohybe“, ktorá vychádza z úspechu programu Erasmus.

Každý študent zapísaný do zúčastnenej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v jednej z 33 krajín programu Erasmus (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko a od roka 2011/2012 aj Švajčiarsko) môže využiť takúto možnosť. O podporu z programu sa môžu uchádzať aj študenti krátkych cyklov vyššieho odborného vzdelávania.

V septembri 2011 Európska komisia v rámci svojej stratégie modernizácie vysokoškolského vzdelávania zdôraznila potrebu poskytnúť viac príležitostí študentom, aby získali zručnosti prostredníctvom štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí. Európskym cieľom v rámci celkovej študijnej mobility je dosiahnuť účasť aspoň vo výške 20 % do konca desaťročia.

V súčasnosti v zahraničí študuje alebo sa zúčastňuje odbornej prípravy okolo 10 % študentov s finančnou podporou programu Erasmus alebo iných verejných a súkromných prostriedkov. Okolo 4,5 % študentov dostáva grant Erasmus.

V novembri 2011 EK predstavila svoj návrh „Erasmus pre všetkých“ – nový program zastrešujúci všetky programy EÚ a medzinárodné systémy pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Komisia preň na obdobie 2014-2020 navrhla rozpočet vo výške 19 miliárd eur, čo predstavuje nárast o asi 70 % v porovnaní so súčasným sedemročným rozpočtom pre existujúce programy. Dve tretiny finančných prostriedkov v rámci programu „Erasmus pre všetkých“ by sa využili na granty umožňujúce zlepšovanie vedomostí a zručností. Zvyšné prostriedky by sa využili na podporu spolupráce medzi inštitúciami, podnikmi a inými organizáciami.

REKLAMA

REKLAMA