Európske firmy investujú do R&D viac než americké

Súkromný sektor v Európe sa na celkových výdavkoch na výskum a vývoj (R&D) podieľa väčšou mierou, než súkromný sektor v USA. Najväčší nárast súkromného financovania inovácií sa zaznamenal v energetickom sektore.

Európska komisia včera (15.10.) predstavila štatistické hodnotenie miery súkromných výdavkov na výskum a vývoj (R&D) za rok 2008. Dokument, ktorý nesie pomenovanie „2008 Industrial R&D Investment Scoreboard,“ hovorí, že podiel európskych súkromných zdrojov na R&D sa medziročne zvýšil o 1,4%. Na druhej strane, podiel súkromných zdrojov, ktoré sa vynakladajú na výskumné a vývojové aktivity, sa v USA medziročne prepadol o viac ako tretinu. Situácia je nasledovná:

  • európske sukromné zdroje sa na domácich výdavkoch R&D v roku 2008 podieľajú 8,8% (pre porovnanie, v roku 2007 to bolo 7,4%),
  • americké súkromné zdroje sa na domácich výdavkoch R&D v roku 2008 podiaľajú 8,6% (pre porovnanie, v roku 2007 to bolo 13,3%).

Najvyšší nárast podielu súkromných zdrojov na výdavky v oblasti výskumu a vývoja sa zaznamenal v sektore energetiky. Firmy tak „odpovedajú na potrebu efektívnejšieho využívania obmedzených zdrojov,“ tvrdí Janez Potočnik, komisár zodpovedný za vedu a výskum. Súčasne poprel námietku, že európske firmy sa na tvorbe inovácií podieľajú len jedným percentom hrubého domáceho produktu EÚ, zatiaľ čo americké firmy dvojnásobným podielom na svojom HDP: „Firmy z EÚ zvyšujú svoj podiel na investíciách do R&D mimo Európy.“

Cieľ v oblasti financovania výskumu a vývoja stanovuje obnovená Lisabonská stratégia. Európska 27-ka chce prispievať na takéto aktivity 3 percentami z HDP, pričom prostriedky v objeme 2% z by mali pochádzať zo súkromných zdrojov.

Hodnotenie firemných výdavkov na výskum a vývoj porovnáva príspevok tisícky najväčších súkromných investorov v oblasti R&D v EÚ s prvou tisíckou v USA. Vo všeobecnosti, z globálneho hľadiska patria prvé tri priečky neeurópskym firmám. Najväčšími investormi do inovácií v roku 2008 sú:

  • Microsoft,
  • General Motors,
  • Pfizer.

Ak sa do úvahy vezmú len európske firmy, prvé tri priečky obsadili:

  • Nokia,
  • Volkswagen, 
  • Daimler.

Súčasne sú to jediné tri európske firmy, ktoré sa dostali do globálnej desiatky (piate, deviate a desiate miesto).

Vo všeobecnosti, z globálneho hľadiska putuje viac ako polovica výdavkov na výskum a vývoj do farmaceutického a biotechnologického sektora, vývoja hardvérových technológií,  automobilov a ich príslušenstva. Sektor ťažby a spracovania ropy a zemného plynu vykázal najvyššiu mieru medziročného rastu a v súčasnosti čerpá 22,9% globálnych súkromných prostriedkov na R&D.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA