Európske hlavné mestá kultúry

Plénum Európskeho parlamentu 5. apríla 2006 schválilo správu o podpore projektu Európske hlavné mesto kultúry na obdobie rokov 2007 - 2019.

 

Pozadie

Správa, schválená pomerom hlasov 584 za, 22 proti a 19 absencií, sa týka udeľovania štatútu Európskeho hlavného mesta kultúry, ktoré sa začalo v roku 1985, a na základe ktorého sa každý rok volí jedno európske mesto. Tento štatút predstavuje pre mestá príležitosť vyniknúť a prilákať umelcov a návštevníkov z celej Únie. Prináša aj dlhodobé výhody vo forme vytvárania pracovných príležitostí a kultúrnych atrakcií, ktoré môžu pritiahnuť množstvo ľudí.

Otázky

Schválená správa zdôrazňuje nutnosť pripraviť sa v súvislosti s udeľovaním štatútu Európskeho mesta kultúry na ďalšie rozšírenie EÚ. Jej cieľom je vyjasniť situáciu krajín, s ktorými prebiehajú rokovania o vstupe, a zaistiť im tak rovnoprávne zaobchádzanie. Od roku 2009 si budú napríklad túto poctu užívať až dve mestá súčasne. Podľa plánovaného rozvrhu potvrdeného Európskou komisiou pripadne štatút Európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2013 jednému slovenskému a jednému francúzskemu mestu.

Pre zabezpečenie európskeho prínosu akcie je podľa správy nutné, aby sa hneď po vymenovaní európskeho hlavného mesta kultúry začalo s monitorovacou fázou, počas ktorej sa má dbať predovšetkým na splnenie kritérií kultúrneho programu. Dôležitá je tiež reforma a vylepšenie pravidiel konkurencie a výberového procesu, ako aj spresnenie úlohy poroty.

Ocenenie má finančný charakter a má byť udelené najneskôr 3 mesiace pred začiatkom daného roku.

Európskym hlavným mestom kultúry sa budú postupne pýšiť krajiny podľa nasledovného harmonogramu:

Pozície

Slovenský europoslanec Milan Gaľa (EĽS-ED) v súvislosti s prijatou správou vo svojom vyhlásení uviedol, že Európsky parlament podporou projektu Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 – 2019 vyslal pozitívny signál európskej kultúrnej verejnosti, predovšetkým v tých členských krajinách, ktoré budú v nasledujúcom období participovať na tomto projekte. Schválená norma podľa neho zohľadňuje novú situáciu, ktorá nastala po rozšírení Európskej únie o desať nových členov a prináša nové pravidlá výberu víťazného mesta.

„Slovensko dostane túto možnosť v roku 2013. Pre našu vlasť a predovšetkým pre kandidujúce mestá to bude možnosť vo vzájomnej súťaži poukázať na bohatú kultúrnu minulosť, ale aj prítomnosť,“ vyhlásil Gaľa. Účasť víťazného mesta na projekte Európske hlavné mesto kultúry podľa jeho slov „zmobilizuje kultúrnu obec a obyvateľov.“ „Spolupráca medzi kultúrnymi subjektami na všetkých úrovniach, zdôraznenie bohatstva kultúrnej rôznorodosti a spoločných prvkov európskej kultúry majú za úlohu zvýrazniť európsky rozmer podujatia. Bude to dôstojný príspevok Slovenska k rozvoju európskej kultúry, samotného mesta a regiónu,“ dodal europoslanec.  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA