Európske magisterské štúdium ľudských práv

Európske medziuniverzitné centrum pre ľudské práva a demokratizáciu začalo s prijímaním prihlášok pre program európskeho magisterského štúdia E.MA v odbore ľudských práv. Uzávierka prihlášok pre akademický rok 2007/2008 je 16. marca 2007.

Bližšie informácie o tom, aké dokumenty má prihláška obsahovať, podajú univerzity zúčastňujúce sa na projekte, prípadne informácie je možné nájsť na stránkach www.eiuc.org a www.emanhumanrights.org.

Požiadavky na uchádzača:
– štúdium relevantného odboru k problematike ľudských práv (napr. právo, sociálne alebo humanitné vedy);
– získaných 240 ECTS kreditov za doterajšie štúdium;
– aktívne ovládanie anglického jazyka a schopnosť porozumieť študijným materiálom písaným vo francúzskom jazyku;
– vítaná je skúsenosť s prácou v oblasti ľudských práv, či už vo vládnom alebo súkromnom sektore.

Hlavnými výberovými kritériami sú: jazykové znalosti, akademické pozadie, skúsenosť a ohodnotenie motivácie. Oslovený bude len užší okruh vybraných úspešných kandidátov.

E.MA program je určený predovšetkým občanom členských krajín EÚ, ale bude prijatá taktiež malá časť študentov pochádzajúcich z tretích krajín.

Registračný poplatok je 3000 eur. Zápisné pre úspešných uchádzačov na akademický rok 2007/2008 činí 100 eur. Malému množstvu študentov bude môcť byť poskytnuté podporné štipendium. Študenti si musia na vlastné náklady zabezpečiť ubytovanie (v prvom semestri v Benátkach a v druhom semestri podľa miesta pôsobenia hosťujúcej univerzity). Študenti však môžu požiadať o pomoc pri hľadaní vhodného ubytovania.

V prípade záujmu o európske magisterské štúdium ľudských práv je potrebné navštíviť stránku programu, kde sú všetky dôležité informácie prístupné v anglickom a francúzskom jazyku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA