Európsky študijný krúžok pre mier a globálne vzdelávanie

Univerzita z Banskej Bystrice sa zapojila do medzinárodného projektu v rámci európskeho programu Sokrates Grundtvig 2.

Krátka správa

Od roku 2004 do roku 2007 trvá projekt, do ktorého sa v rámci grantového programu Európskej únie SOKRATES Grundtvig 2 zapojila Katedra germanistiky Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. „Tento program je zameraný na vzdelávanie dospelých a partnerstvá vo vzdelávaní, čo korešponduje s orientáciou našej inštitúcie,“ vysvetľuje Zuzana Bohušová z katedry. Cieľom projektu o. i. bolo rozširovanie vzdelanostného horizontu, reflexia vlastnej identity v globalizujúcom sa svete a zlepšovanie komunikácie, podpora schopností samostatného rozhodovania sa s ohľadom na sociálne a ekologické dôsledky týchto rozhodnutí, prepojenie globálneho a lokálneho riešenia problémov s podporou spoločného postupu pri riešení nadregionálnych problémov a konfliktov, ako aj zdôraznenie centrálneho pojmu mier v rôznych súvislostiach a obmenách, či už v jazykovo-literárnych, národnostných, sociologických a pod.

Partnermi Katedry germanistiky UMB v tomto projekte boli inštitúcia Südwind NÖ vo Wiener Neustadt (Rakúsko), Univerzitná knižnica vo Växjö (Švédsko) a maďarská Univerzita Istvána Széchenyiho v Györi. Účastníci projektu sa na dnešné pomery nezvyčajne dohodli, že spoločným pracovným jazykom nebude angličtina, ale nemčina. „Ciele projektu sú úzko späté so vzdelávaním, takže sme zvolili aj zaujímavú a pre nás inovatívnu formu projektových stretnutí, ktorá má svoje korene v Škandinávii – formu tzv. študijných krúžkov,“ hovorí Jana Miškovská, ďalšia účastnícka projektu z Banskej Bystrice. „Ide o demokratickú metódu celoživotného vzdelávania dospelých, ktorá vznikla a rozvíjala sa najmä vo Švédsku.“ Tam sa týmto spôsobom vzdelávali (a dodnes vzdelávajú) široké vrstvy obyvateľstva. Študijné krúžky fungujú ako interaktívne diskusné fóra, kde vyučujúci spĺňa rolu koordinátora diskusie.

V rámci projektu sa uskutočnili aj štyri stretnutia, vždy v jednej z účastníckych krajín, ktoré boli zamerané na diskusie o stanovených témach, ale aj na prípravu finálneho zborníka, hlavného výsledku projektu.  Napríklad na stretnutí vo Växjö sa hovorilo o vzdelávaní dospelých, o zmenách v spoločnosti, v súvislosti s modernizáciou, nárastom počtu obyvateľstva, sociálnou diferenciáciou, novými informačnými technológiami, globalizáciou, diskutovalo sa o problémoch súčasnej informačnej spoločnosti, predovšetkým manipulovaní informáciami a informačnou presýtenosťou a ich spoločenskými dôsledkami.

Finálnym produktom projektu v rámci programu Socrates Grundtvig 2 je zborník s titulom Friedensbuch (Kniha o mieri). Publikácia je umelecky obohatená reprodukciami obrazov mladého slovenského umelca Rada Prokopa, ktorý momentálne pôsobí vo Viedni. Zborník, ktorý možno považovať za vedecký, prekročil hranice prioritne študijného projektu smerom k vedeckým aktivitám. Paralelne vznikla aj projektová webová stránka, dokumentujúca aktivity EŠK, programy a výsledky projektových stretnutí. V tomto roku sú naplánované ešte dve spoločné stretnutia a výmenné odborné stáže medzi Slovenskom a Rakúskom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA