Môžete študovať kdekoľvek v EÚ

Členstvo Slovenska v Európskej únii síce ešte stále neprinieslo slobodný pohyb pracovných síl, ale pre študentov už platí, že môžu navštevovať ktorúkoľvek vysokú školu v ktorejkoľvek členskej krajine.

Krátka správa

Všetci občania Európskej únie majú právo študovať, vzdelávať sa, alebo vedecky pracovať v ktorejkoľvek členskej krajine. Občianstvo v danom štáte už teda nemôže byť ani jednou z podmienok pre prijatie na ktorúkoľvek univerzitu. Podmienkou prijatia na štúdium, na ktoré sa prihlásite môže byť iba splnenie všeobecne platných (teda rovnakých pre všetkých) kritérií, ktoré stanovuje samotná vzdelávacia inštitúcia. Zahraničná univerzita vás dokonca ani nemôže odmietnuť s odôvodnením, že ste absolvovali iný typ vzdelávania, keďže vzdelávacie systémy v EÚ zatiaľ nie sú zjednotené a je nepravdepodobné, že by k tomu v dohľadnej dobe došlo.

Najzákladnejšou podmienkou štúdia v zahraničí býva ovládanie domáceho jazyka, resp. jazyka, v ktorom budete študovať. Podmienky preskúšania znalosti tohto jazyka si opäť stanovuje daná škola sama. Dôležitou podmienkou pre štúdium v zahraničí je tiež povolenie na pobyt. Samozrejme, že legislatíva EÚ vám umožňuje žiť v inej členskej krajine, ale v prípade štúdia, ktorého dĺžka presahuje tri mesiace zvyčajne treba povolenie na pobyt. Pre jeho udelenie je potrebný zápis na univerzitu, preukázanie prostriedkov na zabezpečenie živobytia (napr. získaním štipendia) a potvrdenie o zdravotnom poistení. Pre získanie povolenia na pobyt sa treba prihlásiť na miestnej polícii. Študentov pritom môžu sprevádzať ich manželia, manželky a deti bez ohľadu na ich národnosť.

Okrem toho, že môžete na štúdium v členských krajinách EÚ získať štipendiá na Slovensku (napr. z nového vládneho programu na podporu štúdia na prestížnych univerzitách , ale iné štipendiá poskytuje napr. SAIA, či súkromné nadácie a fondy), môžete získať aj peniaze v krajine, v ktorej študujete. Ak tam štát prispieva svojim študentom na vzdelávanie (napr. na zaplatenie školného), majú na takýto príspevok nárok aj študenti z ostatných členských krajín EÚ za rovnakých podmienok. Toto pravidlo sa však nevzťahuje na príspevky štátu na ubytovanie alebo stravu.

Zároveň však platí, že zahraničná škola od slovenských študentov nemôže požadovať iné školné, než od domácich. Školné v EÚ vyberajú v Belgicku, Holandsku, Írsku, Portugalsku, Rakúsku, Španielsku, Taliansku, Veľkej Británii a na Malte. V pobaltských krajinách (Litva, Lotyšsko, Estónsko) a v Maďarsku platia školné tí, ktorí nezískajú štátne štipendium. Vo viacerých krajinách od vás môže škola žiadať rôzne poplatky (napr. za učebnice, vo Fínsku sa musíte stať členmi študentských odborov za 40 – 85 eur ročne). Aj pre poslucháčov vysokých škôl platí ochrana vyplývajúca zo systému sociálneho a zdravotného zabezpečenia pričom stačí, aby si sociálne a zdravotné poistenie platili v domovskej krajine.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA