OECD lobuje za spravodlivejšie vzdelávanie

Nezávislá štúdia o stave vzdelávacieho systému EÚ tvrdí, že nedostatok otvorenosti vzdelávacích systémov voči študentom zo všetkých sociálnych vrstiev je veľkým problémom.

 

Krátka správa

Správa experta OECD na vzdelávanie Andreasa Schleichera tvrdí, že na to, aby EÚ dosiahla Lisabonský cieľ stať sa do roku 2010 najviac konkurencieschopnou a najdynamickejšou ekonomikou, založenou na poznatkoch, potrebuje zmenu paradigmy európskeho systému vzdelávania. Je presvedčený, že zmena musí viesť k väčšej flexibilite a efektivite systému, a k jeho lepšej dostupnosti pre väčšiu škálu ľudí.

Autor sa pochvalne vyjadruje o Fínsku, ktoré má spolu s Kanadou a Japonskom najúspešnejšie systémy vzdelávania. Úspech Fínska podľa neho možno pripísať posunu krajiny od kontroly zdrojov a obsahu vzdelávania smerom k zameraniu sa na lepšie výsledky pri zabezpečení univerzálne vysokých štandardov. Tiež uprednostnilo diverzitu a individualizované štúdium pred uniformitou a prešlo od byrokratického prístupu k delegovaniu zodpovednosti a od deklarovanej k skutočnej spravodlivosti.

Správa upozorňuje na nerovnosti v prístupe k vzdelaniu ako najväčší problém EÚ. !Európania z nižších socio-ekonomických vrstiev nemajú rovnaké príležitosti vzdelávať sa, ako deti z bohatých rodín či strednej triedy,“ uvádza sa v nej. Údaje v skutočnosti ukazujú, že „v mnohých krajinách európske školstvo posilňuje existujúce socio-ekonomické nerovnosti“. Napríklad v Nemecku je u detí z úradníckych rodín až štyrikrát vyššia pravdepodobnosť, že sa im dostane vyššieho vzdelania.

Samostatná štúdia OECD – Program pre hodnotenie medzinárodných študentov (PISA) – je medzinárodným hodnotením a porovnávaním prospechu študentov v krajinách OECD. Francúzsko odmieta čo i len zverejniť údaje  PISA o sociálnej nerovnosti medzi školami, zatiaľ čo vo Fínsku, ktoré je posledné dva po sebe idúce roky na čele tabuľky štúdií PISA, sú odchýlky v prospechu študentov medzi jednotlivými školami menej než 5-percentné.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA