Pripraviť pracovníkov pre odvetvie IKT

Jedným z pilierov znalostnej a konkurencieschopnej ekonomiky je vyspelé odvetvie informačných a komunikačných technológií. Nemáme však preň dostatok vzdelaných a kvalifikovaných pracovníkov.

Krátka správa

Slovensko má šancu na to, aby priemysel informačných a komunikačných technológií (IKT) poskytoval vysokokvalifikované služby nielen na domácom trhu, ale aby sa stal tiež významným exportérom služieb s vysokou pridanou hodnotou. Svedčia o tom prvé významné investície v posledných rokoch. Investície nadnárodných firiem ako Accenture, Alcatel, DELL, Deutsche Telekom, HP, IBM, Orange, Siemens, na Slovensku vytvorili za posledné roky viac ako 9.000 pracovných miest. Napriek tomu však Slovensko výrazne zaostáva napríklad za Českou republikou.

Navyše tento trend odhalil vážnu prekážku v jeho úspešnom pokračovaní. Silne sa u nás začína prejavovať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Lenže pravý opak – dostatok takýchto ľudí – je nevyhnutnou podmienkou pre ďalší rozvoj odvetvia IKT a nové investície v tomto odvetví. Potrebe zamestnávateľov nezodpovedajú vedomosti ani zručnosti absolventov škôl a univerzít. Dostatok kvalifikovaných pracovníkov má následne potenciál prerásť aj do vývoja a výskumu v oblasti IKT. Pritom je výrazne efektívnejšie vytvoriť pracovné miesto pre vysokokvalifikovaných pracovníkov.

„Myslíme si, že cieľom politikov by v tejto oblasti mal byť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre expandujúce odvetvie informačných a komunikačných technológií,“ konštatuje prezident IT asociácie Slovenska (ITAS) Juraj Sabaka. Pre väčšinu pracovných pozícií v odvetví IKT pritom nie je potrebné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie. „Vo väčšine prípadov stačí kvalitné a moderné stredoškolské vzdelanie, resp. Vysokoškolské maximálne do stupňa bakalár,“ potvrdzuje jeho slová výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Milan Ištván. Toto vzdelávanie však okrem odbornej stránky musí zabezpečiť aj dostatočné jazykové znalosti, schopnosť identifikovať, analyzovať a vyriešiť problémy, vzdelávať k tvorivosti, inovatívnosti, schopnosti prevziať zodpovednosť.

Pre rozvoj odvetvia informačných a komunikačných technológií (ako kľúčového odvetvia pre zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska a znalostnej spoločnosti) by mala vláda podporiť zmenu profilácie niektorých stredných škôl a bakalárskeho štúdia na informatiku. Takto by bolo možné pripravovať a vzdelávať napríklad budúcich programátorov, sieťových špecialistov, správcov IKT, či hardwarových technikov. „Podobným spôsobom by mal štát z verejných, alebo spojením verejných a súkromných zdrojov, resp. využitím financií z európskych programov podporiť rekvalifikačné kurzy pre absolventov stredných a vysokých škôl zamerané na informatiku,“ domnieva sa M. Ištván.

J. Sabaka v tejto súvislosti dopĺňa, že vláda by zároveň mala podporiť tvorbu užitočného obsahu (eGovernment, eContent) a digitálnu gramotnosť občanov. „Index digitálnej gramotnosti dosiahol podľa štúdie Inštitútu pre verejné otázky na Slovensku vlani hodnotu len 0,33, zatiaľ čo v Českej republike hodnotu 0,6 a v „starej“ Európskej únii (EÚ15) až 0,8.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA