Rada prijala chartu o kvalite mobility

Primeraná príprava, pomoc počas a reintegrácia po tréningových pobytoch v zahraničí sú predmetom odporúčania, týkajúceho sa Európskej charty kvality pre mobilitu, ktoré prijala Rada ministrov pre vzdelávanie a kultúru.

 

Krátka správa:

Byť schopný pohybovať sa voľne z jednej krajiny do druhej alebo v rámci tej istej krajiny za účelom naučenia sa novým zručnostiam alebo jazykom je perfektné – nie však natoľko, keď dostupný tréning je nedostatočnej kvality. Aby sa dosiahli konzistentne vysoké štandardy, týkajúce sa ľudí, zúčastňujúcich sa na opatreniach a aktivitách celoživotného vzdelávania, Komisia navrhla ako súčasť programu „Vzdelávanie a tréning 2010“ chartu o kvalite na účely tréningu.

Charta obsahuje návrhy, týkajúce sa rôznych fáz tréningových opatrení vrátane prípravy, samotných opatrení a ošetrenia po návrate osoby, ktorá sa na tréningu zúčastnila. Týchto rozličných fáz sa týka 10 pokynov:

 • Pred odchodom:
  • zabezpečiť, že participanti majú prístup k spoľahlivým zdrojom pokynov a informácií o príležitostiach a podmienkach mobility;
  • návrh učebného plánu;
  • zabezpečiť prvotnú prípravu účastníka, najmä jazykovú;
  • zabezpečiť, že mobilita prospeje osobnému a profesnému vývoju

 • Počas pobytu:
  • jazyková podpora
  • logistická a praktická podpora
  • tútorovanie a integrácia

 • Po návrate osoby:
  • zabezpečiť uznanie certifikátov alebo diplomov získaných za obdobie štúdia/tréningu v zahraničí;
  • asistencia účastníkom pri ich reintegrácii späť do ich sociálneho, vzdelávacieho a profesného prostredia;
  • evaluácia výsledku mobility

 • Všeobecne:
  • pripísanie jasných záväzkov a zodpovedností za mobilitu

Rada odsúhlasila návrh Komisie. Prvé čítanie Parlamentu sa očakáva koncom septembrového zasadania Parlamentu v Štrasburgu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA