Správa: Európske technologické platformy zlyhali

Komisár Potočnik predstavil nezávislú hodnotiacu správu Európskych technologických platforiem. Dokument konštatuje, že dosahujú neuspokojivé výsledky a preto treba ich koncept, myšlienku a ciele prehodnotiť a jasnejšie definovať.

Je zrejmé, že tridsiatka európskych technologických platforiem (ETP), ktoré EÚ postupne zriadila od roku 2003, prispela k nárastu investícií do oblasti výskumu a vývoja (R&D) a čiastočne pomohla prekonať roztrieštenosť európskeho výskumu, konštatoval Janez Potočnik, komisár pre vedu a výskum 30. septembra, kedy sa stretol s riaditeľmi jednotlivých ETP, aby s nimi diskutoval o nezávislej hodnotiacej správe. Dodal, že „identifikoval niekoľko oblastí, kde by sme mohli zmeniť spôsob, akým ETP fungujú.“

Hodnotenie ukázalo, že práca ETP nepriniesla také výsledky, aké sa pôvodne očakávali. „Napriek veľkému množstvu práce na vytvorení SRA [strategickej výskumnej agendy] a umiestňovaní [kľúčových technológií do praxe], praktické výsledky dosahujú stále veľmi nízku úroveň a sú neuspokojivé,“ povedal jeden z autorov hodnotenia, ktorý si žiadal zostať nemenovaný.

Základným zlyhaním ETP je neschopnosť jednoduchým spôsobom transformovať výsledky výskumu do podoby nových produktov a služieb. Ak sa má situácia zlepšiť, je potrebné, aby sa pozornosť ETP „posunula za vedecké a technologické výzvy“ a namiesto nich sa upriamila na aplikáciu poznatkov v každodennom živote. Platformy, ktoré sú rozvinutejšie a už vyvinuli svoju strategickú výskumnú agendu, by sa mali sústrediť na „regulácie a štandardy, ktoré sa dotýkajú komercializácie výskumu.“

Platformy autorov hodnotiacej správy „sklamali“ aj v tom, že nedokázali identifikovať konkrétne budúce potreby pre vzdelávanie a tréning a namiesto toho sa uchýlili len k odporúčaniu viacerých iniciatív v blízkej budúcnosti.

Na záver hodnotenia sa uvádza, že Komisia, ETP, ako aj viaceré zúčastnené strany majú svoje vlastné predstavy, ktoré sa nie vždy zhodujú. Priemyselníci sú nespokojní, lebo strategické výskumné agendy nemajú prakticky žiadny dopad na financovanie a rozdeľovanie zdrojov v rámci 7. rámcového programu (FP7).

Na základe vymenovaných nedostatkov hodnotiaca správa uzatvára, že koncept, myšlienku a ambície Európskych technologických platforiem treba prehodnotiť a jasnejšie definovať. Komisár Potočnik sa priklonil k myšlienke, aby v nich mali zastúpenie aj malí a strední podnikatelia a zástupcovia občianskej spoločnosti.

Technologické platformy sú veľké skupiny, ktoré združujú relevantných aktérov s cieľom definovať spoločné dlhodobé vízie a strategickú výskumnú agendu v špecifických oblastiach vedy. Ich primárnym cieľom je ovplyvňovať priemyselnú a výskumnú politiku EÚ, koordinovať politiky na národných a regionálnych úrovniach a motivovať vytváranie verejno-súkromných partnerstiev. Mierou efektivity sa má stať schopnosť komerčne zužitkovať inovácie a poznatky z oblasti R&D.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA