Staré poznatky – nové inovácie

Svetová finančná kríza sa nemusí podpísať pod nižšiu mieru tvorby inovácií. Podľa expertov inovácie vznikajú aj novátorským spájaním „starých poznatkov,“ čo vytvára priestor pre rozvoj tých odvetví, ktoré tradične nečerpajú veľa prostriedkov určených priamo na výskum a vývoj (R&D).

„Inovácie pramenia zo všetkých druhov existujúcich poznatkov,“ povedal Petri Peltonen, riaditeľ fínskeho Ministerstva práce a hospodárstva, na konferencii, ktorú 28. októbra zorganizoval zamestnávateľský zväz BusinessEurope. Pozornosť preto netreba upriamovať len na striktne vedeckú aktivitu či technologicky intenzívne priemyselné odvetvia, ale je potrebné v prvom rade definovať to, čo to „inovácie“ sú. Jednoznačný význam slova by bol prínosom predovšetkým pre podnikanie živnostníkov, malých a stredných firiem, dodal Peltonen.

V tomto duchu sú inovatívnymi aj tie malé firmy, ktoré sú „dobré v kombinovaní poznatkov s cieľom vytvárať“ nové produkty a služby. Peltonen ako príklad uviedol novátorské kombinácie už „existujúcich poznatkov“ spôsobom, ktorý vedie napríklad k tvorbe inovácií v organizačnom reťazci firmy.

Názory Petriho Peltonena podporuje aj nedávna správa OECD z 27. októbra, ktorá monitoruje vývoj v oblasti vedy, technológie a inovácií za rok 2008. Konštatuje, že zatiaľ čo sa väčšina politík zameriava na vedu a tvorbu nových technológií, „inovácie vo firmách výrazne presahujú technologické inovácie a súčasne zahŕňajú procesné, organizačné a marketingové inovácie.“

Záber politík, ktorých cieľom je podpora R&D, by sa mal rozšíriť tak, aby pojal široké spektrum inovatívnych aktivít, vrátane tých priemyselných sektorov, ktoré nie sú tradične najväčšími poberateľmi prostriedkov vyčlenených na výskum a vývoj, konštatuje vo svojej správe OECD.

Investície do R&D budú v budúcnosti závisieť od toho, aké strednodobé a dlhodobé dopady na trh a obchodné inevstície bude mať globálna finančná kríza. Súčasný finančný chaos sa v istej miere dotýka každej z krajín OECD, ktoré vo všeobecnosti prispievajú najväčším objemom prostriedkov na výskumné a vývojové aktivity.

Peltonen uzatvára, že v oblasti R&D sa najjednoduchším spôsobom dosahuje úspora finančných prostriedkov. Na druhej strane pripomína, že ak sa škrtá rozpočet pre inovácie, „musíte si byť vedomí, že vo všeobecnosti riskujete a podkopávate konkurencieschopnosť firmy.“ Preto vyzval vlády, aby prijali opatrenia, ktoré by poskytli inovatívnym firmám finančné záruky a stimuly v časoch, ktoré korporátnym inevstíciám veľmi neprajú. Súčasne vyjadril nádej, že súkromným firmám sa podarí finančnú krízu čoskoro prekonať. Ak sa tak však nestane, obáva sa, že „veci nebudú musieť nevyhnutne vyzerať dobre.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA