Štát preplatí maturantom jazykové certifikáty

Maturanti majú už druhýkrát možnosť dať si preplatiť jazykové certifikáty až do výšky 5000 korún.

Krátka správa

Ministerstvo školstva SR ponúka dotáciu až do výšky 5 000 korún každému študentovi, ktorý v tomto roku maturoval z anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho alebo talianskeho jazyka na vyššej A úrovni a umiestnil sa medzi najlepšími 50 % maturantov, teda dosiahol percentil minimálne 50. Podmienkou je, aby niektorý zo zoznamu certifikátov získal v priebehu roka 2007.

O dotáciu môžu maturanti žiadať od 1. júla do 10. decembra 2007. Žiadosť je potrebné podať na formulári spolu s ďalšími prílohami na príslušný krajský školský úrad osobne alebo poštou. V danom kalendárnom roku môže študent podať len jednu žiadosť. Dotáciu nemožno poskytnúť na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch a nevzťahuje sa na cestovné náhrady alebo iné výdavky spojené so získaním jazykového certifikátu.

MŠ SR vyčlenilo na rok 2007 finančné prostriedky na podporu mobility študentov prostredníctvom financovania jazykových certifikátov pre maturantov v rámci projektu Jazykový certifikát 2007. V rámci tohto projektu je možné poskytnúť študentom stredných škôl, ktorí ukončia v roku 2007 stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou z cudzieho jazyka úrovne A, v súlade s výnosom Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky dotáciu na úhradu poplatku za získanie jazykového certifikátu z cudzieho jazyka.

O finančnú dotáciu je možné sa uchádzať formou žiadosti, vyplnenú žiadosť môže uchádzač podať osobne na krajskom školskom úrade podľa územnej pôsobnosti vo vzťahu k trvalému bydlisku žiadateľa najneskôr do 10. decembra 2007 alebo ju môže poslať na adresu príslušného krajského školského úradu v obálke s označením Jazykový certifikát 2007. Žiadosti dodané po tomto termíne nebudú akceptované.

Povinné prílohy k žiadosti sú:
– maturitné vysvedčenie za školský rok 2006/2007,
– jazykový certifikát získaný v roku 2007,
– doklad o zaplatení úhrady za jazykový certifikát v roku 2007,
– čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ podal v tomto projekte len jednu žiadosť v roku 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA