Uskutoční sa Fórum pedagogiky 2006

V Bratislave sa v priestoroch Národného tenisového centra uskutoční medzinárodná konferencia o potrebných zmenách v školstve v kontexte priorít európskej vzdelávacej politiky a európskeho trhu práce.

Krátka správa

Zámerom konferencie je vyvolať verejnú diskusiu pedagogickej verejnosti a ďalších zainteresovaných o obsahovej transformácii zabezpečujúcej odbornú a osobnostnú pripravenosť absolventov škôl na prechod k informačnej a učiacej sa spoločnosti. Organizátori konferencie si stanovili tri základné ciele: (1) prezentovať výsledky teórie výchovy a vzdelávania ako základu pre systémové zmeny obsahovej formy vzdelávania, (2) vyvolať diskusiu o zámeroch sformulovaných v programových dokumentoch zaoberajúcich sa rozvojom slovenského školstva a napokon (3) prezentovať cieľové požiadavky zamestnávateľov na absolventov škôl.

Konferencia sa začína v stredu 14. júna a skončí sa v piatok 16. júna. Prvý deň bude prebiehať plenárne zasadanie a na úvod vystúpi minister školstva László Szigeti. Na druhý deň sa účastníci rozdelia do dvoch sekcií: sekcie základných škôl a sekcie stredných škôl a školských zariadení. Tretí deň absolvujú účastníci opäť spoločne a v jeho rámci budú tiež odovzdané ocenenia víťazom súťaže o najlepšie učebné pomôcky.

Významnou súčasťou konferencie budú workshopy – tvorivé dielne o inováciách v pedagogickom procese. Učitelia takto môžu prezentovať svoje pedagogické postupy alebo pomôcky, pomocou ktorých dosiahli ich žiaci veľmi dobré výsledky. Návštevníci majú možnosť osvojiť si pedagogické zručnosti cez vlastný zážitok a získať informácie potrebné na výchovu k povolaniu, s cieľom uľahčiť absolventom škôl vstup na trh práce. Za prezentátorov do tvorivých dielní sa môže prihlásiť jednotlivec, alebo aj škola či iná inštitúcia so vzdelávacím programom.

Organizátormi podujatia sú bratislavské Metodicko-pedagogické centrum a Edukácia spoločne s Európskym sociálnym fondom. Generálnymi partnermi konferencie sú Microsoft a Volkswagen Slovakia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA