Vzdelávanie o vede je kľúčové pre inovácie, tvrdí Verheugen

Európsky komisár pre podnikanie a priemysel Günter Verheugen označil holandský projekt vedeckého vzdelávania mladých ľudí, založený na partnerstve súrkomných a verejných zdrojov, za vzorový pri dosahovaní Lisabonských cieľov posilnenia konkurencieschopnosti.

Krátka správa

Günter Verheugen o tom hovoril na akcii v rámci Európskeho pdonikateľského summitu. Za vzorový príklad označil holandský project Jet-Net, ktorý sa zameriava na vedecké vzdelávanie a je založený na princípe tzv. verejno-súkromného partnerstva (public-private partnerships, ppp). Ide o princíp rovnocenného spájania verejných a súkromných inštitúcií (zväčša firiem) a ich finančných zdrojov na podporu projektov, ktoré majú význam nielen pre zúčastnené súkromné spoločnosti, ale znamenajú aj istý celospoločenský prínos. Projekty v oblasti vedy sú dobrým a často využívaným príkladom ppp, pretože rozvoj vedy a výskumu, či dokonca konkrétne vývojové projekty využívajú súkromné firmy pri inováciách svojich výrobkov a služieb, ale zároveň takéto úspešné projekty a následné zrealizovanie ich výsledkov pomáha zvyšovať produktivitu práce, pridanú hodnotu vo výrobe a teda aj udržať a zrýchliť ekonomický rast.

Európsky komisár vyhlásil, že project Jet-Net sa objaví medzi odporúčaniami členským štátom EÚ, ktoré budú zverejnené v druhej polovici tohto roka. Tieto odporúčania pripravuje Európska komisia (EK) na základe hodnotenia akčných “lisabonských” plánov, ktoré vypracovali vlády členských krajín. Najskôr o nich budú lídri diskutovať dnes a zajtra (23. a 24. marca) na jarnom summite. Odporúčania by mali vládam slúžiť na porovnanie vlastnej praxe s úspešnými krokmi, ktoré realizovali ostatné členské krajiny.

Jet-Net je vlastne sieť podporovaná asi 20 súkromnými spoločnosťami, holandským ministerstvom vzdelávania a hospodárstva, mimovládnymi organizáciami, univerzitami a zamestnávateľskými združeniami. Organizuje prednášky a projekty priamo v školách, aby sa deti zblížili s modernými vednými odbormi a tým ovplyvnili voľbu svojich budúcich povolaní.

Jeroen Van der Veer, šéf firmy Shell, ktorá je tiež partnerom Jet-Net hovorí, že Európa si potrebuje udržať vedu a výskum a nepúšťať mladých šikovných ľudí za hranice, ak má získať schopnosť konkurencie v globálnom meradle. Gerard Kleisterlee, šéf ďalšieho partnera Jet-Net, firmy Philps, vysvetľuje, že jeho spoločnosť má priamy záujem na investíciách do vedeckého vzdelávania. “17 percent našich hrubých ziskov dávame na vedu a vývoj, preto máme tiež záujem na propagácii vedy a technológií medzi mladými ľuďmi.”

Pre Slovensko je to mimoriadne citlivá téma. Za rok 2005 vykazujeme sme takmer na konci rebríčka členských krajín EÚ vo výdavkoch na vzdelanie: 3,9 percenta HDP. Priemer EÚ je približne na úrovni 5 percent, najkonkurencieschopnejšie krajiny (Fínsko, Švédsko, Dánsko) vydávajú na vzdelanie okolo 7 percent HDP. Na vedu a výskum sme vlani dali 0,3 percenta HDP z verejných a rovnaký podiel zo súkromných zdrojov. Oproti európskemu priemeru (bezmála 2 percentá) je to nielen žalostne málo, ale navyše je to pokles oproti minulým rokom. Podľa údajov EK jeden z najvýraznejších v EÚ a dokonca je to menej, ako v roku 1998, keď nastúpil po prvý krát na post premiéra Mikuláš Dzurinda.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA