Zákon o celoživotnom vzdelávaní do konca roka

Na úrovni Európskej únie nie je prijatá smernica, ktorá by bola pre členské štáty záväzná.

Krátka správa

Vláda včera schválila návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní. Európska únia v tejto oblasti nemá záväznú legislatívu, ale napriek tomu patrí medzi priority vo sfére vzdelávania. Právna úprava celoživotného vzdelávania je ponechaná na dobrovoľnej báze a zodpovednosti členských štátov v závislosti od špecifických súvislostí a inštitucionálneho prostredia za podmienky zlepšenia transparentnosti procesu, ale aj reálneho napredovania v tejto oblasti. Nepriamo sa však problematiky celoživotného vzdelávania týka Smernica Európskeho parlamentu (EP) a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, Odporúčanie EP a Rady 2006/962/ES o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie a priamo sa tejto problematike venuje Rozhodnutie EP a Rady č. 1720/2006/ES, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania.

Cieľom prijatia tohto zákona je vytvoriť pravidlá a postupy uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a neformálneho učenia sa, ktoré budú motivovať občanov aktívne vstupovať do otvoreného systému celoživotného vzdelávania s cieľom  nadobúdať nové kvalifikácie podľa vlastných potrieb a potrieb trhu práce.

Zákon o celoživotnom vzdelávaní navrhne, aby úlohy tvorby a zavádzania metodiky, kontroly kvality a riadenia uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania  a neformálneho učenia sa  plnila národná autorita – Ministerstvo školstva (MŠ) SR. Bude zodpovedať za implementáciu a riadenie systému celoživotného vzdelávania a v rozsahu ustanovenom budúcim zákonom o CŽV bude plniť úlohy v oblasti riadenia, organizácie, vykonávania a kontroly kvality poskytovania celoživotného vzdelávania, ako aj v oblasti riadenia systému uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania pre získanie čiastkovej alebo úplnej kvalifikácie.

Orgánmi MŠ SR v riadení celoživotného vzdelávania budú Rada pre certifikáciu, Rada pre akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania, Rada pre autorizáciu, Rada pre riadenie systému overovania a uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a neformálneho učenia sa. Rady budú zložené zo stálych a nestálych členov. Nestálych členov týchto rád vymenúva minister z odborníkov z oblasti teórie a praxe.

Metodickú a organizačnú podporu činnosti MŠ SR v oblasti riadenia celoživotného vzdelávania poskytne inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠ SR, ktorá bude kompetentná vyvíjať a implementovať koncepcie, metodiky a stratégie štátu v oblasti celoživotného vzdelávania.

Podľa uznesenia zo včerajšieho rokovania vlády minister školstva Ján Nikolaj predloží kompletný návrh zákona v paragrafovom znení do konca septembra 2007. Cieľom je, aby parlament mohol o osude návrhu rozhodnúť ešte do konca tohto roka.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA