Komisia hodnotí Európsku migračnú sieť pozitívne

Európska komisia dnes (1.8.) publikovala hodnotiacu správu o činnosti Európskej migračnej sieti. Navrhuje v nej prehĺbiť spoluprácu s agentúrami Frontex a EASO.

utečenecký tábor
zdroj wikimedia commons

Cieľom Európskej migračnej siete (EMN) je poskytovať európskym inštitúciám aktuálne, komplexné, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle pre účely tvorbu verejných politík EÚ.

Tento cieľ naplňuje prostredníctvom národných kontaktných bodov v členských štátoch EÚ (a v Nórsku). Komisia hodnotí EMN po štyroch rokoch formálneho fungovania pozitívne.

EMN sa napríklad podieľala na vyhotovení výročných správ o prisťahovalectve a azyle , alebo ďalších tematických štúdií, ktoré sa zaoberali ekonomickou migráciou, či zlúčením rodiny v súvislosti s migráciou.

Podľa Komisie sa však osvedčila aj v zbere informácií pre krátkodobé potreby tvorcov migračných politík, pri písaní multilinguálnych slovníkov s výkladov európskeho práva, alebo pri tvorbe početných bulettinov, ktoré sumarizujú najnovší vývoj, či aktualizujú štatistiky.

Ako možné zlepšenie správa navrhuje zlepšiť spoluprácu s agentúrou Frontex a Európskym podporným úradom pre azyl (EASO).

Vzájomná spolupráca a zvýšená synergia môže podľa Komisie zvýšiť odbornú kapacitu týchto inštitúcií, či zmenšiť existujúcu priepasť medzi prístupom k imigrantom a socio-ekonomickými dátami.  

Pozadie

Prvý podnet k vzniku EMN prišiel na summite Európskej rady v roku 2001 v Laekene. O dva roky neskôr spustila Únia pilotný projekt Európskej migračnej siete, realizovaný medzi rokmi 2004 až 2006.

Haagsky protokol z roku 2003, ktorý určoval priority EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, zdôraznil potrebu spoločnej analýzy fenoménu migrácie. V roku 2008 zriadila Rada EÚ trvalú Európsku migračnú sieť.

Funkciu koordinátora Národného kontaktného bodu EMN na Slovensku zastávala najskôr Akadémia Policajného zboru v Bratislave. V roku 2008 ju prebrala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).  

REKLAMA

REKLAMA