Parlament podporil plán verejného financovania Galilea

Zatiaľ čo väčšina členských krajín preferuje získanie dodatočných 2,4 mld. eur na dokončenie systému Galileo zo súčansých rozpočtov programov EÚ, Parlament chce kvôli tejto otázke znovu otvoriť dlhodobý finančný výhľad EÚ.

Krátka správa

20. júna 2007 Parlament v hlasovaní podporil myšlienku financovania európskej satelitnej navigácie Galileo v plnej miere zo zdrojov EÚ. Predpokladá sa, že na uvedenie 30 satelitov do prevádzky na orbite Zeme bude potrebných 3,4 mld. eur. V súčasnom dlhodobom rozpočte EÚ pre obdobie 2007-2013 sa počíta s tým, že Spoločenstvo by sa na financovaní projektu podieľalo 1 mld. eur.

Rezolúcia o financovaní satelitného systému, ktorú navrhol Výbor EP pre rozpočet a prijalo ju plénum 20. júna 2007, konštatuje, že Parlament „bude namietať voči akémukoľvek riešeniu, ktoré by kombinovalo financovanie Spoločenstvom s dodatočným medzivládnym financovaním.“ Podľa hovorcu Parlamentu, poslanci si želajú vyhnúť sa situácii, v ktorej by sa niektoré členské krajiny stali znevýhodnené prípadným neuplatnením princípu „juste retour“ (teda čerpania návratnosti investície na základe proporčnosti).

S ohľadom na cieľ – financovať Galileo výlučne z komunitárnych fondov, Parlament nalieha na Komisiu, aby „prevzala iniciatívu a navrhla revíziu finančnej sústavy.“ Súčasný rozpočet je výsledkom sérií náročných rokovaní z roku 2006. Rezolúcia rovnako nalieha na Komisiu, aby „predstavila revidovaný návrh regulácie o financovaní programu Galileo, ktorý musí byť schválený v rámci spolurozhodovacej procedúry Parlamentom a Radou.“

Nemenovaný európsky diplomat povedal: „Rezolúcia nie je právne záväzná, ale musí byť braná v úvahu inými inštitúciami, pretože Parlament má v oblasti rozpočtu právo [spolurozhodovať na základe] spolurozhodovacej procedúry.“ Dodáva: „Akokoľvek, je vysoko nepravdepodobné, že by sa finančné perspektívy znovu otvárali. Väčšina Rady si to neželá. Musíme nájsť zdroje zo súčasnej rozpočtovej kapitoly 1A, z programov ako TEN, FP7 a zo štrukturálnych fondov alebo z možných vzniknutých prebytkov.“

Rada ministrov financií (Ecofin) zverejní svoje stanovisko k financovaniu Galilea 10. júla 2007 po svojom zasadnutí.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA