Stratégia posilnenia európskeho zbrojárstva

Vlády EÚ sa 14. mája 2007 dohodli na Stratégii technologického a priemyselného základu európskej obrany (DTIB). Označili ho za jeden zo základov európskej bezpečnostnej a obrannej politiky a stanovili sériu praktických krokov pre dosiahnutie vízie integrovanejšieho a konkurenčnejšieho systému.

Pozadie

Ministri obrany EÚ, ktorí sa stretli ako Kontrolný výbor Európskej obrannej agentúry (EDA) sa zaviazali k spolupráci na skutočne európskom DTIB – teda integrovanom, špecializovanom a vzájomne prepojenom systéme obrannej priemyselnej a technologickej bázy.

Stratégia predpokladá vývoj obranného priemyslu riadený potrebou kapacít – operačnými požiadavkami ozbrojených síl v budúcnosti – ktorý bude súčasne schopný rýchlo využívať najlepšie technológie a konkurencieschopný ako v Európe, tak aj mimo nej. Ministri sa zhodli, že podmienkou je väčšia vzájomná prepojenosť a vyššia špecializácia na všetkých úrovniach reťazca ponuky a nižšia závislosť na neeurópskych zdrojoch kľúčových technológií. Súčasne je však potrebné vyhnúť sa mentalite „európskej pevnosti“ – vylúčeniu mimoeurópskeho dovozu či spolupráce.

Otázky

Medzi prioritami určenými ministrami na najbližšie obdobie sú:

  • Rozvinutie hĺbky a diverzity európskej bázy obranného priemyslu a technológií ďalším rozvojom malých a stredných podnikov a netradičných dodávateľov.
  • Zlepšenie bezpečnosti dodávok medzi členskými krajinami, odstránenie nepotrebnej byrokracie pri cezhraničných presunoch obranných zariadení.
  • Hodnotenie a zmierňovanie dopadu kompenzácií (požiadaviek, aby bol dovoz obranných technológií kompenzovaný štátnymi nákupmi či investíciami) a transparentnosť štátnej pomoci a vlastníctva firiem v obrannom sektore, ktorá zabezpečí spravodlivú súťaž.
  • Obnovenie snáh o harmonizáciu a konsolidáciu dopytu vo viac kooperačných projektoch, pričom mimoriadna priorita má byť daná spolupráci vo výskume a technológiách.

Počas stretnutia Maďarsko oznámilo, že sa stáva 23. členskou krajinou, ktorá sa pridala k medzivládnemu režimu verejného obstarávania na európskom trhu s obrannými technológiami. Od júla 2006 na ňom pôsobí dobrovoľný Kódex, ktorý má zabezpečovať vyššiu transparentnosť a konkurenciu. Mimo systému je už dnes len Španielsko, Dánsko, RumunskoBulharsko.

Ministri však zdôraznili, že zatiaľ čo je konkurencia nástrojom prinášajúcim vyššiu hodnotu zákazníkom, vyššiu špecializáciu priemyslu a podporu vývoju EDTIB, rovnaký výsledok s lepším prístupom môže niekedy priniesť spolupráca. Ministri tiež okrem iného podporili projekt európskeho nepilotovaného lietadla (UAV), vyvíjaný výskumnými štúdiami Európskej obrannej agentúry) EDA posledné dva roky. Iniciatíva, podporená európskou komisiou, sa zameria na integráciu UAV do všeobecnej leteckej dopravy, spolu so štúdiou o technologických, politických, právnych a ekonomických výzvach projektu.

Ministri 20 krajín podpísali počas stretnutia formálnu dohodu o spustení Spoločného investičného programu pre výskum a technológie v oblasti obrany, v hodnote 55 miliónov eur, schváleného v novembri 2006. Jeho cieľom je ochrana ozbrojených síl. Program stojí na novom mechanizme financovania, ktorý vytvára precedens pre ďalšiu spoluprácu v obrannom výskume a technológiách, v zhode so stratégiu schválenou kontrolných výborom EDA. Podpis ministrov otvára cestu prvej výzve na predkladanie projektov. Bude zverejnená už v najbližších dňoch.

Pozície

„O výzbroji a výstroji, ktoré potrebujeme, už viac nemôžeme rozhodovať na čisto národnej úrovni, a následne sledovať samostatné národné programy výskumu a vývoja a verejné obstarávania“, povedal vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana, ktorý súčasne vedie EDA. „Dokument správne hovorí, že tento prístup už nie je ekonomicky udržateľný a vo svete multnárodných operácií nie je ani operačne akceptovateľný.“

„Táto spolupráca medzi hlavnými európskymi aktérmi má potenciál postaviť Európu do čela leteckej integrácie UAV“, dodal Solana.

„Práca agentúry získava rýchlosť a začína prinášať konkrétne výsledky“, vyhlásil výkonný riaditeľ EDA Nick Witney. „Dohodnutá stratégia ponúka vynikajúci základ pre našu spoluprácu s členskými krajinami na vysoko potrebnej transformácii toho, ako riadime obranu v Európe.“

Ďalšie kroky

  • Dohoda o Spoločnom investičnom programe pre výskum a technológie otvára cestu prvej výzve, ktorá bude zverejnená v najbližších dňoch.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA