AIDS: stále prítomný!

Už čoskoro sa EP bude zaoberať novými opatreniami v boji proti AIDS. Napriek masívnej kampani u Európanov pretrvávajú predsudky voči nakazeným ľuďom. Nelegálna imigrácia predstavuje riziko rýchlejšieho rozširovania HIV v Únii od jej susedov.

Pozadie:

Európska komisia koncom roka 2005 predložila návrh opatrení na boj proti HIV a AIDS na roky 2006-2009 nielen v Európskej únii, ale aj v okolitých krajinách. V rokoch 2000 – 2006 sa konali viaceré politické stretnutia na medzinárodnej, európskej i celosvetovej úrovni v snahe zamedziť narastajúcu epidémiu infekcie vírusom HIV/AIDS. Téme sa veľmi intenzívne venujú Komisia, Rada, Parlament, WHO, OSN. Zriadené boli špecifické referenčné centrá, akými sú UNAIDS a EuroHIV.

Správy centra EuroHIV a programu UNAIDS potvrdzujú, že počet ľudí novoinfikovaných vírusom HIV alarmujúco narastá v rámci Európskej únie, ako aj
v susedných krajinách. V niektorých krajinách je odhadovaný počet infikovaných
vírusom HIV takmer trikrát vyšší než ich udávaný oficiálny počet.

Podľa aktualizovanej správy UNAIDS o epidémii za rok 2006 žije s HIV na svete viac ako 39,5 milióna ľudí a 4,3 milióna ľudí bolo infikovaných HIV v roku 2006. Správa centra EuroHIV za rok 2005 ukazuje, že 215 510 ľudí bolo infikovaných
vírusom HIV v rokoch 1998 – 2005 v rámci Európskej únie a 646 142 ľudí bolo
infikovaných vírusom HIV v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Otázky:

  • Opatrenia na boj proti HIV a AIDS (2006-2009) nielen v Európskej únii, ale aj v okolitých krajinách

Týmito opatreniami sa 22. marca zaoberal aj Výbor EP pre životné prostredie a verejné zdravie. V tejto súvislosti schválil správu lotyšského poslanca Georgsa Andrejevsa (ALDE, LT). 

  • Rizikové skupiny a prisťahovalci

Skupiny vystavené najväčšiemu riziku infikovania vírusom HIV zahŕňajú užívateľov injekčných drog (IDU), mužov, ktorí majú pohlavný styk s mužmi, sexuálnych pracovníkov, prisťahovalcov, väzňov a mladých ľudí do 25 rokov.

Aktualizovaná správa UNAIDS o epidémii za rok 2006 uvádza, že približne tri
štvrtiny ľudí infikovaných HIV heterosexuálnym stykom v západnej a strednej Európe sú medzi prisťahovalcami.

Neustály nárast nových prípadov infikovania vírusom HIV urýchľuje nelegálna imigrácia z Afriky, či obchodovanie so ženami z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. V Afrike sa totiž nachádza až dve tretiny všetkých HIV pozitívnych ľudí. Keďže test na prítomnosť vírusu podstúpi zhruba jedno percento Afričanov, riziko, že medzi nelegálnymi prisťahovalcami je aj človek nakazený HIV, je pomerne veľké.

Ženy v súčasnosti predstavujú 50 % ľudí žijúcich s HIV/AIDS vo svete , ale ichosobitné potreby týkajúce sa reprodukčného zdravia so zreteľom na plánovanie rodiny, bezpečný pôrod a dojčenie detí sú často prehliadané.

Obchodovanie so ženami z východnej Európy je tiež vysoko rizikové. Zo správy Európskeho centra pre epidemiologické monitorovanie AIDS (EuroHIV) vyplýva, že kým v roku 2005 sa v EÚ na jeden milión obyvateľov objavilo 51 nových nositeľov HIV, len v Rusku a Ukrajine to bolo až 280 prípadov. Mimovládne organizácie navyše varujú, že skutočné čísla o počte nakazených môžu byť na rozdiel od oficiálnych štatistík až trikrát vyššie.

  • Chýbajú dáta

EuroHIV nemá národné údaje zo Španielska a Talianska, a to napriek tomu, že obidve krajiny sú centrom EuroHIV považované za oblasti s najväčším výskytom
epidémie. 

Organizácia WHO odhaduje, že 10 % všetkých nových infekcií HIV vo svete je
spojených s užívaním injekčných drog a menej ako 5 % užívateľov injekčných drog nacelom svete má prístup k účinnej prevencii HIV, liečbe a starostlivosti.

  • Fenomén TBC na vzostupe

Tuberkulóza (TBC) urýchľuje vývoj HIV na AIDS a 90 % HIV pozitívnych ľudí  zomrie na TBC v rámci niekoľkých mesiacov od vyvinutia aktívnych príznakov TBC z dôvodu chýbajúcej primeranej liečby, čo vedie k tomu, že tuberkulóza je podľa odhadov príčinou jednej tretiny úmrtí na AIDS.

  • Pardaoxné postoje Európanov k AIDS

Podľa prieskumu Eurobarometer o prevencii AIDS z februára 2006 54% obyvateľov krajín EÚ 25 sa domnieva, alebo je presvedčených, že je možné infikovať sa vírusom HIV „bozkávaním na ústa niekoho, kto má AIDS alebo je HIV pozitívny“, a 45 % sa domnieva, alebo je presvedčených, že je možné infikovať sa vírusom HIV „napitím z pohára, ktorý práve použil niekto, kto má AIDS alebo je HIV pozitívny“.

  • Uvoľniť finančné zdroje

Ministri zdravotníctva vo Vilniusu 2004 odobrili používanie národných finančných prostriedkov, ako aj prostriedkov Spoločenstva vrátane štrukturálnych fondov, na uplatňovanie (našich) politík v boji proti HIV/AIDS.

Členstvo v EÚ často znamená náhle zastavenie finančnej podpory mimovládnych organizácií z iných medzinárodných zdrojov ako zo zdrojov EÚ; preto je potrebné monitorovať situáciu v Bulharsku a Rumunsku a aby navrhla opatrenia na preklenutie finančných rozdielov.

EP vníma problém u MVO, ktoré sú často závislé od financovania z verejných zdrojov. Postupy verejných súťaží pre Spoločenstvom financované programy sú väčšinou komplikované a členstvo v EÚ často znamená náhle zastavenie finančnej podpory mimovládnych organizácií z iných medzinárodných zdrojov ako zo zdrojov EÚ. Parlament žiada od Komisie, aby jasne definovala pravidlá používania štrukturálnych fondov a sociálnych fondov pre projekty alebo programy súvisiace s HIV/AIDS a nabáda ju, aby využila dostupné zdroje FP7 (siedmeho rámcového výskumného programu) na ďalšie projekty týkajúce sa vývoja nových inovačných liekov, vakcín a mikrobicídov proti retrovírusom. Tiež chcú poslanci, aby Komisia pridelila zdroje na preventívne opatrenia v rámci akčného programu verejného zdravia na boj proti HIV/AIDS a pokračovala vo financovaní Globálneho fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii.

  • Liečba HIV vďaka generikám zlacnela

Proti HIV neexistuje vakcína a stále prebieha výskum mikrobicídov a ďalší vývoj nových inovačných liekov. Za posledných desať rokov ostrá generická konkurencia v oblasti liekov proti retrovírusom prvej generácie prispela k zníženiu cien takmer o 99 %, a to z 10 000 USD na približne 130 USD na pacienta za rok, ale ceny liekov druhej generácie, ktoré pacienti potrebujú, keďže sa im prirodzene vyvíja odolnosť, ostávajú vysoké, hlavne z dôvodu patentových prekážok v kľúčových krajinách vyrábajúcich generické lieky.

  • Sumár požiadaviek Parlamentu

Programy prevencie zahŕňajúce vzdelávanie, lepší prístup k informáciám, prístup
k liečbe a protidrogovým liečeniam predstavujú najúčinnejší nástroj boja proti HIV/AIDS. 

Parlament žiada Komisiu o analýzu najnovších dostupných údajov o nových infekciách HIV, vrátane najviac postihnutých skupín obyvateľstva. Na tieto skupiny by sa mali špecificky orientovať kampane. Primerané opatrenia by mali byť zamerané na prisťahovalcov v rámci Európskej únie prichádzajúcich  z rizikových krajín.

Poslanci chcú od členských krajín, aby zlepšili kvalitu metód testovania a hlásenia infekcií. Parlament súhlasil, že Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) prevezme zodpovednosť za dohľad, zhromažďovanie a zverejňovanie údajov týkajúcich sa HIV/AIDS v roku 2008, avšak vyzývajú Španielsko a Taliansko, aby oznámili svoje národné údaje ECDC.

Poslanci ďalej žiadajú Komisiu, aby podporovala prevenciu, používanie kondómov, substitučnú liečbu drogovej závislosti, prístup k dobrovoľnému testovaniu, výmenu použitých ihiel a striekačiek za čisté a poradenstvo pre členov skupín, ktoré sú považované za zraniteľné alebo infikované vírusom HIV.

Pozície:

Spravodajca Georg Andrejevs (ALDE, LT) poukazuje na to, že je potrebná komplexná kampaň na zvýšenie informovanosti v rámci Európskej únie a z kampne AIDS… Spomínaš si? by členské štáty mali odvodiť národné kampane na zvýšenie informovanosti zameraných na skupiny, ktoré sú považované v jednotlivých krajinách za najzraniteľnejšie. Je nutné, aby bolo prijaté dodatočné komplexné a koordinované opatrenia na boj proti stigme a diskriminácii, existujúce štruktúry by mali koordinovane postupovať aj pri cezhraničnej spolupráci.  „Vyhlásenie z Vilniusu výslovne navrhuje využívanie štrukturálnych fondov a iných finančných prostriedkov Spoločenstva na boj proti tejto epidémii. Treba plne využiť štrukturálne fondy a ihneď začať skúmať všetky možnosti, ktoré môže poskytnúť tento, i ostatné nástroje EÚ”, uzatvára správu Andrejevs.

Ďalší vývoj:

  • Správa by sa mala na plenárnom zasadnutí objaviť ešte v apríli 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA