České priority v zdraví

Antibiotická rezistencia, finančná udržateľnosť zdravotníckych systémov a elektronické zdravotníctvo (eHealth) vybralo české predsedníctvo EÚ za svoje priority v oblasti verejného zdravia.

Dôraz chce české predsedníctvo klásť predovšetkým na kvalitu zdravotníckych služieb a prístup občanov k nim.

Nároky pacientov sa stupňujú spolu s medicínskym pokrokom a inováciou ale aj spolu so starnutím európskej populácie. To zvyšuje výdavky na zdravotnú starostlivosť. Európske spoločnosti sú pritom „zviazané zásadou solidarity“. ČR preto plánuje počas nasledujúceho polroka upozorniť na finančnú udržateľnosť zdravotníckych systémov z dlhodobého hľadiska, v kontexte verejných financií, dlhodobej starostlivosti atď.

České predsedníctvo má jasno v tom, že v tejto oblasti by sa v žiadnom prípade nemali rozširovať alebo prehlbovať kompetencie Európskych spoločenstiev. 

Predsedníctvo sa chce pozrieť nie len na výdavkovú stránku zdravotníctva ale aj na efektivitu, úroveň solidarity a spôsob akým sa získavajú zdroje. Chce podporiť zdieľanie skúseností, predávanie informácií a zlepšenie komunikácie medzi členskými štátmi. V máji 2009 sa k tejto problematike uskutoční konferencia na odbornej úrovni s ministerskou účasťou.

Elektronické zdravotníctvo (eHealth) a jeho ďalší rozvoj tiež figuruje medzi záujmami ČR v oblasti zdravia. „Cieľom  priority týkajúcej sa eHealth je všeobecne prispieť k lepšiemu zdravotnému stavu občanov, zefektívniť poskytovanie služieb a tým v konečnom dôsledku zvyšovať kvalitu tejto starostlivosti a bezpečnosti pacientov“, uvádza predsedníctvo.  

V tejto oblasti sa chce ČR zamerať jednak na jednotlivca (občana a zdravotníka), na verejné zdravie (výchovu, školstvo, vedu a výskum) a na ekonomiku (trvalá udržateľnosť). V spolupráci s Komisiou bude k téme eHealth usporiadaná v januári 2009 dvojdenná konferencia na vysokej úrovni.

ČR prijala za svoju aj kampaň za rozvážne užívanie antibiotík, ktorú podporuje Svetová zdravotnícka organizácia aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) . „Hoci má ČR mnohoročnú tradíciu v antibiotickej politike, rezistencia niektorých pôvodcov v posledných rokoch hrozivo narastá. Jej vzostup zvyšuje morbiditu aj mortalitu, vedie k zvýšeniu nákladov na zdravotnú starostlivosť a nárast doby hospitalizácie“, vysvetľuje predsedníctvo svoje dôvody.

Štúdie zamerané na zistenie podielu nadužívaných antibiotík zrealizovaných v ČR na začiatku tohto desaťročia preukázali asi 50 % podiel nesprávne predpísaných antibiotík čo v konečnom dôsledku predstavuje vynaloženie nákladov vo výške najmenej jednej miliardy českých korún ročne, uvádza české predsedníctvo.    

Na tematickej konferencii  v apríli  2009 by sa mali prijať odporúčania konkrétnych opatrení v rámci antibiotických programov v európskych nemocniciach, rovnako ako aj odporúčania vhodných modelov podpory a financovania týchto programov zo strany národných vlád a platcov zdravotnej starostlivosti, najmä zdravotných poisťovní. V súvislosti s pripravovaným odporúčaním Rady o kvalite zdravotníckych služieb a odporúčaní Rady o infekciách spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (HCAI) sa konferencia bude zaoberať aj problematikou kontroly šírenia nozokomiálnych infekcií (každé nákazlivé ochorenie, ktoré vzniklo v súvislosti s pobytom v zdravotníckom zariadení).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA