Civilizačné ochorenia: 4,85 Game Over

"4,85" je maximálna výška hladiny cholesterolu v krvi zdravého človeka. Odborná verejnosť dlhodobo upozorňuje, že boj s civilizačnými ochoreniami treba začať v detskom veku.


Pozadie

Európska únia začala na viacerých frontoch boj s civilizačnými ochoreniami, nezdravým životným štýlom, či zlozvykmi , ako fajčenie, či nadmerné požívanie alkoholických nápojov.

Viac ako 50% prípadov úmrtí v slovenskej populácii súvisí s výskytom srdcovo-cievnych ochorení.

Rezort zdravotníctva v rokoch 2001-2002 zdokumentoval výskyt nežiaducej hladiny cholesterolu (vyššej ako 4,85 mmol/l) u 22% slovenských detí.

Rezort zdravotníctva v rokoch 2001-2002 zdokumentoval výskyt nežiaducej hladiny cholesterolu (vyššej ako 4,85 mmol/l) u 22% slovenských detí (vzorka 22 056 detí). Na Slovensku v 90. rokoch 20. storočia dvoj- až trojnásobne stúpol výskyt detskej obezity.

Od roku 1999 v dvojročných intervaloch hodnotí vláda SR Program ozdravenia výživy obyvateľstva, jeho aktuálny odpočet v júni 2007 predstavil minister zdravotníctva.

Podľa najnovších údajov Eurostatu Slováci nepatria ani k najštíhlejším Európanom.

Výška cholesterolu u detí je ešte relatívne priaznivejší voči okolitým krajinám, prípadne Veľkej Británii, či USA. V Českej republike už viac ako polovica školákov na 2. stupni ZŠ má vyššiu hladinu cholesterolu krvi, ako je norma.

Otázky

Lekárska verejnosť žiada naliehavo zmeniť životný štýl u detí, čo má slúžiť ako prevencia civilizačných chorôb a snaha o zníženie hladiny cholesterolu.

Program obnovy výživy obyvateľstva upozorňuje na nutnosť :

  • správne stravovacie návyky u populácie vo výžive všeobecne (napr. zmena zvyklostí v spotrebe tukov a soli zameranej  na ich zníženie, zvýšenie spotreby ovocia, zeleniny a strukovín),
  • ale tiež na hľadanie a presadzovanie nového spôsobu preventívneho prístupu v zabezpečovaní kvality potravín.

Aktuálna správa predstavuje výpočet aktivít jednotlivých rezortov v oblasti osvety a inej činnosti súvisiacej so senzibilizáciou populácie na zmenu v stravovacích návykoch.

Farmaceuti: prakticky

GlaxoSmithKline (GlaxoSmithKline´s Global Community Partnership) a Stredoeurópska nadácia realizovali v rokoch 2004-2006 aj v európskom meradle zaujímavý program. V rámci trojročného projektu mali deti, ich rodičia a učitelia zistiť čo znamená číslo 4,85 v súvislosti s hladinou cholesterolu. Vďaka programu vznikli na sídliskách v krajských mestách vyše štyri desiatky ihrísk pre streetball a baseball, školáci sa zábavným a motivujúcim spôsobom vzdelávali, diskutovali s lekármi, vznikali diskusné kluby pre rodičov, školili sa pedagógovia a realizoval sa prieskum životného štýlu a nekomerčná informačná kampaň v médiách.

Aktuálny prieskum:

  • 22% detí má hladinu cholesterolu vyššiu, ako je bezpečná hranica,
  • 91% detí počulo o probléme zvýšenej hladiny cholesterolu,
  • 19% detí má skúsenosť s meraním cholesterolu, viac ako dve tretiny majú záujem o viac informácií na tému zdravého stravovania,
  • 85% pripisuje zodpovednosť za správne stravovanie svojim rodičom,
  • riziko nadváhy subjektívne vo väčšej miere pociťujú: dievčatá a celkovo deti z Bratislavy,
  • objektívne sa tento problém vo väčšej miere naozaj týka najmä detí z Bratislavy a z väčších miest, ale viac chlapcov

Pozície:

Podľa názoru psychológov je kvalita života dieťaťa s ťažkou obezitou na úrovni kvality života dieťaťa s rakovinovým ochorením.

“Umožnime deťom zmeniť životný štýl – viac pohybu, menej cukru a tukov. To je kľúčová myšlienka programu, ktorou sme oslovili asi 11,000 detí zo slovenských sídlisk. Našou ambíciou je, aby deti sami uvažovali o zdravom spôsobe života, vedeli sa správne rozhodnúť a mali základné vedomosti o civilizačných chorobách, ich vzniku a rizikách i o tom, že je veľmi dôležité sledovať hladinu cholesterolu. Zároveň chceme upozorniť rodičov a pedagógov na závažnosť civilizačných chorôb a na potrebu prevencie v detskom veku,” uviedla Monika Horníková, generálna riaditeľka spoločnosti GlaxoSmithKline Slovensko, líder programu 4,85 Game Over.

Problém ozdravenia výživy nie je a nemôže byť izolovaným problémom zdravotníctva. Každé odvetvie nášho spoločenstva tu má svoj podiel o ktorý sa musí  starať, aby bol správne a vecne posúdený a následne i v praxi realizovaný. Nesporná je tu súčinnosť a  previazanosť všetkých opatrení, ktoré sa vykonávajú na jednotlivých úrovniach štátnych a neštátnych orgánov a inštitúcií, upozorňuje Ministerstvo zdravotníctva SR.

“Adekvátne investície materiálnych, finančných a ľudských zdrojov do prevencie na Slovensku môžu to v súčasnom období ešte úspešne zvrátiť negatívny trend, ktorý dobre poznáme z vyspelých krajín. Zároveň je dôležité, že deti budú primeraným spôsobom oboznámené o veciach, ktoré sa ich budú týkať celý život,” hovorí popredný slovenský pediater Pavol Šimurka.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA