Defibrilátory aj na verejných priestranstvách

EP vyzýva Komisiu, aby navrhla odporúčania k prevencii srdcovo-cievnych ochorení, na ktorú sa vynaloží len 3% výdavkov. Tieto choroby sú najčastejšou príčinou úmrtí v Únii a ich liečba nás stojí až 169 mld. eur.

Krátka správa

Kardiovaskulárne ochorenia sú ročne príčinou 42% všetkých úmrtí v EÚ. Náklady na liečenie týchto chorôb predstavujú okolo 169 mld. eur, no výdavky na prevenciu tvoria približne iba 3% výdavkov na zdravotníctvo.

Parlament schválil minulý týždeň (12. júla 2007) uznesenie o boji proti kardiovaskulárnym ochoreniam. V uznesení poslanci vyzývajú Komisiu, aby predložila odporúčanie o srdcovo-cievnych ochoreniach a o včasnej identifikácii osôb s vysokým stupňom rizika, a tiež aby podporila dôkladnejšie kontroly spotreby tabaku a alkoholu, či lepšieho stravovania a fyzickej činnosti, ktoré majú slúžiť ako prevencia.

Keďže sa téma sa týka celej EÚ, Parlament apeluje na rovnaký prístup k prevencii, liečbe, diagnostikovaniu a kontrole ochorení „pre všetkých Európanov bez ohľadu na ich národnosť“. V správe sa opakovane zdôrazňuje rodové hľadisko v súvislosti s touto problematikou.

Úniu Parlament tiež vyzýva začať prieskum s cieľom “podnietiť vybavenie veľkých verejných priestorov, napríklad železničných staníc a staníc metra, letísk a štadiónov systémami prednemocničnej starostlivosti, napríklad rýchlou defibriláciou pre obete zástavy srdca”.

Členské krajiny by mali prehodnotiť národné stratégie v oblasti zdravia a zahrnúť do nich aj stratégie týkajúce sa srdcovo-cievnych ochorení s cieľom zistiť zaťaženie zdravotníckych systémov na národnej úrovni.

Poslanci sú za pokračovanie výskumu prevencie srdcovo-cievnych ochorení a vyzvali EK, aby upozorňovala členské štáty na možnosti financovania: 

  • na monitorovanie srdcovo-cievnych ochorení a vysokého krvného tlaku,
  • na metódy ich prevencie,
  • na ďalší výskum prostredníctvom 7. rámcového programu, štrukturálnych fondov a Európskeho rozvojového fondu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA