EÚ nebude regulovať slnečné žiarenie

„Smernica o slnečnom žiarení“, ktorou sa EÚ zaoberá už 13 rokov, bola konečne schválená. Reguláciu ochrany pracovníkov pred nadmerným vystavením slnečnému žiareniu však ponecháva v kompetencii členských štátov.

 

Krátka správa

Parlament 14. februára 2006 schválil výsledky preskúmania zmierovacieho výboru o smernici vystavenia pracovníkov optickému žiareniu a dospel k záveru, že regulácia na ochranu pracovníkov pred nadmerným vystavením slnečnému žiareniu má byť ponechaná v kompetencii členských štátov.

Cieľom tzv. Smernice o slnečnom žiarení, o ktorej sa rokuje od roku 1992, je zabrániť poškodeniu pokožky a očí napríklad prostredníctvom zmeny pracovných metód, obmedzenia trvania a vystavenia optickej radiácii, používania vhodného osobného ochranného vybavenia a v prípade potreby aj zmeny formy a umiestnenia pracovísk a pracovných staníc. Zahŕňa aj ustanovenia o právach pracovníkov na informácie, zaškolenie, poradenstvo a zdravotné prehliadky.

Hlavný sporný bod medzi Radou a Parlamentom sa týkal rozdielu medzi ochranou pred žiarením z umelých zdrojov (z laserov či infračervených lámp) a prírodných zdrojov, ako slnko alebo oheň. Rada sa nakoniec rozhodla zo smernice vylúčiť akúkoľvek zmienku o prírodnom optickom žiarení, čím sa jej rozsah zúžil iba na umelé optické žiarenie. Nevzťahuje sa ani na ionizačné žiarenie (röntgeny, gamma lúče) a elektromagnetické pole (mikrovlny, rádiové frekvencie).

Smernica o optickom žiarení je štvrtou a poslednou samostatnou smernicou balíčka smerníc Minimálnych európskych štandardov na ochranu pracovníkov pred hlukom, vibráciami a elektromagnetickými poľami (tieto smernice už boli schválené).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA