EÚ zdravotný systém je “možný”

Približne polovica (41%) mienkotvorcov v Bruseli je názoru, že členské krajiny z dlhodobej perspektívy dokážu vybudovať spoločný zdravotný systém.

Krátka správa: 

Health First Europe (HFE) je platformou organizácii zdravotníckeho sektora, pracovníkov, akademikov a pacientskych združení. Medzi podporovateľov platformy patria aj dvaja slovenskí poslanci Irena Belohorská (NI) a Miroslava Mikolášik (EPP-ED). V októbri 2006 začala HFE realizovať prieskum názorov„na najaktuálnejšie témy zdravotníctva, ktorým Európa v súčasnosti čelí“medzi európskymi mienkotvorcami, ktorého výsledky publikovala 19. marca 2007.

Do skupiny 77 mienkotvorcov autori zaradili poslancov EP, interviewovali tiež čelných predstaviteľov Komisie, diplomatov členských štátov zodpovedných za oblasť zdravotníctva a zástupcov zdravotníckeho priemyslu. Patrónom ankety bol bývalý komisár pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa David Byrne.

Autori aktuálneho prieskumu HFE – „77 názorov mienkotvorcov EU na budúcnosť zdravotníctva“ považujú za hlavný a „prekvapivý výsledok“ fakt, že 41% respondentov je za jednotný európsky zdravotnícky systém – spoločný pre všetky členské krajiny. „To demonštruje významný názorový posun oproti minulosti, zdravie a jeho ochrana sa posudzuje už z európskej perspektívy a čelí sa súčasným výzvam v oblasti cezhraničného zdravotníctva“, uvádza sa v správe.

Ohľadne právomocí EÚ v oblasti zdravia odpovede v ankete ukazuje silnú podporu pre okamžité rozšírenie kompetencií EÚ pre koordináciu zdravotníckeh výskumu, štandardov a technického vybavenia a tiež zdravotníckych záznamov o pacientoch, 33% by uvítalo aj zmenu zmluvy, ktorá by umožňovala EÚ pripravovať legislatívu vo všetkých oblastiach zdravotníctva.

Približne 87% bruselských je názoru, že každý z nás musí byť iniciatívny pri otázkach zdravia, napríklad prostredníctvom zdravého životného  štýlu, výživy, telesného cvičenia a užívania liekov. 81% z nich verí, že zdravotnícka výchova by sa mala stať súčasťou učebných plánov, aby tak jednotlivci dostali možnosť a podporu pozitívne ovplyvňovať  svoje zdravie od útleho veku.

Komisia v súčasnosti pripravuje Bielu knihu o rozsiahlej európskej stratégii zdravia, ktorá by mala byť prijatá v júni 2007. V nej sa prezentuje zjednocujúci prístup a jasné ciele na úrovni EÚ zamerané na zlepšovanie a propagovanie zdravia medzi obyvateľmi EÚ, nakoľko zdravie sa uznáva ako významný faktor vyspelej a konkurencieschopnej ekonomiky. 

Podľa prof. Dragulu, prezidenta Slovenskej lekárskej komory má občan EÚ právo na rovnako kvalitnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých členských štátoch. Preto sa európske inštitúcie musia zaoberať kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zjednotiť ju v indikátoroch kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, aby sa zdravotné systémy jednotlivých členských štátov dali porovnávať a aby bolo možné urobiť korekcie. Národným vládam zostanú na starosti preventívne programy, zamerané na špecifiká jednotlivých štátov tak, aby sa dĺžka a kvalita života a zdravia postupne vyrovnávali.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA