Europoslanci odmietli zdravotníctvo v Smernici o službách

Europoslanci odmietli snahu o zahrnutie zdravotníctva do smernice o liberalizácii služieb, Komisiu však vyzvali, aby kodifikovala právo občanov EÚ na zdravotnú starostlivosť v iných členských krajinách, pričom náklady by pokrýval jeho domáci zdravotný systém.

Krátka správa

Európsky parlament prijal 23. mája 2007 iniciatívnu správu, vypracovanú Výborom EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov, o dôsledkoch vyňatia zdravotníctva zo Smernice o službách. doplnená správa bola prijatá 514 hlasmi proti 132, s 8 absenciami. Doplňujúci návrh, ktorý vyzýval k včleneniu zdravotníckych služieb do Bolkesteinovej smernice, však bol odmietnutý.

Parlament tiež odmietol prijatie samostatnej legislatívy o zdravotných službách. Komisiu len vyzval, aby navrhla „vhodný nástroj“ kodifikácie súčasného prípadového práva, založeného na judikáte Európskeho súdneho dvora, ktorý by garantoval súčasnú úroveň práv. Europoslanci vyzvali členské krajiny aby v prístupe k zdravotníckym službách pristupovali ku všetkým obyvateľom EÚ rovnako.

Správa je odpoveďou Parlamentu na Oznámenie Komisie (september 2006) o vytvorení rámca EÚ pre zdravotnícke služby, ktorý by zaistil cezhraničný prístup k bezpečnej, kvalitnej a efektívnej starostlivosti. Cieľom je poskytnúť cezhraničným pacientom právnu istotu napríklad pri preplácaní starostlivosti v inej krajine, či pri koordinácii zdravotných služieb jednotlivých členských krajín.

Iniciatívne správy Parlamentu nie sú záväzné. Komisia by mala prísť s návrhom legislatívy spoločného postupu v zdravotníckych službách už počas tohto roka.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA