Komisia netoleruje reklamu na tabak

Po Nemecku a Luxembursku Komisia vyzvala Českú republiku, Maďarsko, Taliansko a Španielsko, aby do svojej národnej legislatívy transponovali Smernicu o reklame na tabak.

 

Krátka správa

Komisia začala konanie o porušení legislatívy proti Českej republike, Maďarsku, Taliansku a Španielsku, ktoré netransponovali do svojej národnej legislatívy smernicu EÚ o reklame na tabak. Oficiálne listy, vyzývajúce krajiny, aby do dvoch mesiacov prijali opatrenia pre uvedenie príslušnej národnej legislatívy do súladu so smernicou, boli odoslané 4. apríla 2006.

Smernica zakazuje reklamu na tabak v tlačených médiách, v rozhlase a na internete, a nepovoľuje ani sponzorovanie medzinárodných podujatí a aktivít tabakovými spoločnosťami. Konanie proti Českej republike, Maďarsku, Taliansku a Španielsku s vzťahuje najmä výnimky, ktoré udelili sponzoringu pri transponovaní smernice do národnej legislatívy.

Ak štyri krajiny nezosúladia svoju legislatívu so smernicou, Komisia začne druhú fázu konania o porušení legislatívy, nazvanú „odôvodnenie posudku“. Nemecko a Luxembursko už dostali odôvodnené posudky k tejto otázke. Ak sa situácia ani potom nezlepší, Komisia by mala „neposlušné“ členské štáty oznámiť Európskemu súdnemu dvoru (ESD).

Smernica o reklame na tabak bola schválená v máji 2003 a do národnej legislatívy mala byť transponovaná najneskôr do 31. júla 2005. Reklamu na tabak v televízii EÚ zakázala už začiatkom 90. rokov.

Na Slovensku je je reklama tabakových výrobkov v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania všeobecne zakázaná § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.. Táto úprava taktiež zakazuje obchádzanie zákazu prostredníctvom používania napríklad ochranných známok vo vysielacom čase vyhradenom reklame a telenákupu.  Zákazy pre tabakové firmy sú na Slovensku už tradične prísnejšie než požiadavky Európskej únie. Absolútny zákaz pre reklamu v médiách vrátane kín a vonkajšej reklamy platí od roku 1996.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA