Komisia k interoperabilite e-healthu

Nefungujúce prepojenie v systéme poskytovania zdravotných služieb, ktorými sú elektronická dokumentácia pacientov, či údaje rýchlej lekárskej pomoci, považuje Komisia za vážnu prekážku uplatňovania e-health v Únii. 16. júla oznámila EK začiatok verejného pripomienkovania s výhľadom prijatia konkrétnych usmernení ešte v tomto roku.

Pozadie:

Komisia má o interoperabilite eHealth  dve predstavy. Okrem  technickej definície (prepojenie systémov a výmeny informácií), hľadá tiež možnosti, ako prepojiť ľudí, údaje a rôzne zdravotné systémy. Do úvahy by sa brali aj rôzne sociálne, politické, regulačné, ekonomické, priemyselné a organizačné faktory.

Akčný plán pre eHealth EÚ (2004) definuje blok priorít v tejto oblasti do roku 2010. Jednou z nich je budovanie interoperability zdravotných systémov naprieč celou Úniou.

V júni 2006 prijalo zdravotnícke oddelenie EK pre informačno-komunikačné technológie (IKT) novú stratégiu podporujúcu transformáciu európskeho zdravotníctva v súlade s  politickým rámcom i2010. Oddelenie v súčasnosti pripravuje návrh usmernení pre dobrú prax interoperability eHealth.

Otázky:

16. júla schválila Komisia návrh odporúčaní pre interoperbilitu eHealth a dala ho k dispozícii pre verejné neformálne pripomienkovanie. Definitívne odporúčanie sa očakáva počas roka 2007 a malo by byť súčasťou opatrení pre „Európsky zdravotnícky informačný priestor“ do roku 2015.

Návrh obsahuje celý rad odkazov na dobrú prax pri interoperabilite e-health a navrhuje viaceré opatrenia pre jednotlivé členské krajiny, hospodárske segmenty a záujmové zväzy, ktoré sú aktívne v oblasti eHealth. Podľa Komisie sa odporúčanie vzťahuje aj na krajiny EZVO.

Navrhované opatrenia:

  • na politickej a legislatívnej úrovni – vzniknúť by mala politická platforma, ktorá vytvorí potrebné právne a regulačné podmienky pre interoperabilitu eHealth. To by malo vplývať na efektívnejšiu koordináciu a harmonizáciu národných legislatív a dotklo by sa to aj viacerých iniciatív súvisiacich s ochranou osobných údajov a dôverných informácií;
  • vytvorenie organizačného rámca pre procesy a prierezové oblastí, s ktorými a prostredníctvom ktorých by národné infraštruktúry a služby vďaka e-healthu vedeli vzájomne pracovať;
  • k aplikáciám, aby korešpondovali, napríklad so štandardmi semantickej interoperability;
  • k architektúre a technickej interoperabilite – vytvoriť spoločné komunikačné platformy, ktoré napríklad budú zamerané na témy bezpečnosti a budú mať jednotnú certifikáciu a akreditáciu.

Podľa Komisie je primárny cieľ odporúčania “umožniť podmienky pre oprávnených lekárskych pracovníkov, aby mohli získať riadený prístup k potrebným zdravotníckym informáciám o pacientoch (nevyhnutné časti ich záznamov v elektronickej podobe, hlavné údaje o pacientoch a údaje pre rýchlu lekársku pomoc). To si vyžiada súhlas pacientov a patričnú ochranu údajov a ich zabezpečenie” v celej Európe.

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo tento mesiac Koncepciu informatizície zdravotníctva, do roku 2010, ktorá sa venuje aj aspektom e-health.

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky:

  • 10. september 2007: končí pripomienkovanie návrhu;
  • 2007: Komisia predloží definitívne odporúčanie, ktoré doplní pracovná skupina e-health i2010;
  • 2007: spustia sa európske pilotné projekty k údajom o rýchlej lekárskej pomoci a elektronickým receptom, aby sa otestovala spolupráca pri využití zlepšených zdravotníckych informácií o pacientoch.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA