Mobilitu pacientov treba organizovať

Dôkladná znalosť situácie o jednotnom trhu zdravotnej starostlivosti a dohodnutých štandardoch kvality a bezpečnosti sú kľúčom k riadeniu a zvyšovaniu dôvery v cezhraničnú mobilitu pacientov v EÚ.

 

Krátka správa

Nová publikácia Mobilita pacientov v Európskej únii – nové skúsenosti prináša dôkazmi podložené informácie v súvislosti s politickou diskusiou o zdravotnej starostlivosti a úlohe EÚ, najmä vo svetle Lisabonskej stratégie a diskusie o sociálnych dopadoch jednotného trhu EÚ. Mobilita pacientov sa dotýka predovšetkým týchto oblastí: čakacie listiny a voľné kapacity, centrá excelentnosti/referenčné centrá, užšia spolupráca v hraničných regiónoch a zdravotná starostlivosť pre osoby s dlhodobým pobytom v zahraničí.

Publikácia opisuje súčasnú situáciu mobility pacientov cez národné hranice v rámci EÚ a navrhuje sériu „spoločných princípov“ s cieľom maximalizovať možné výhody zvýšenej mobility pacientov, ako napríklad rýchlejší prístup k zdravotnej starostlivosti či zlepšenie prístupu k centrám excelentnosti. Medzi otázky, ktorými je podľa autorov potrebné sa zaoberať, patrí napríklad „riadenie mobility“ čo vyžaduje komplexnú znalosť údajov o trhu a podpora dôvery, ktorá vyžaduje schválenie spoločných a spoľahlivých štandardov kvality a bezpečnosti.

Publikácia je výsledkom projektu Európa pre pacientov (E4P), financovaného zo zdrojov EÚ, ktorý skúmal prínosy a problémy mobility pacientov v Európe s cieľom poskytnúť rozhodovateľom podložené informácie, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní v tejto oblasti. Finančné zdroje na E4P boli vyčlenené v rámci schémy Vedeckej podpory rozhodovania (SSP) v Šiestom rámcovom programe pre vedu a výskum (FP6).

Európsky súdny dvor (ESD) nedávno rozhodoval o prípade anglickej pacientky, ktorá kvôli príliš dlhej čakacej listine a svojmu zdravotnému stavu vyhľadala pomoc vo Francúzsku, no Národný úrad pre zdravotnú starostlivosť (NHS) Veľkej Británie jej odmietol preplatiť náklady na operáciu. ESD rozhodol, že aby NHS mohol odmietnuť uhradiť náklady za liečbu v zahraničí, „musí dokázať, že čas čakania neprekročil z medicínskeho hľadiska prijateľnú dobu s ohľadom na stav pacientky a jej klinické potreby“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA