MVO: stále nie je jasno v regulácii nebezpečných chemikálií

O týždeň vstupuje do platnosti nová chemická legislatíva REACH. Spotrebitelia, environmentálne organizácie, ženské aj zdravotné združenia z celej Európy varujú, lebo opatrenia, ktoré REACH zavádza, majú totiž stále veľa nedostatkov.

Krátka správa:

Viac ako po troch rokoch prác a vyjednávaní prijala Rada na konci roka 2006 nariadenie REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). To predstavuje novú chemickú politiku EÚ pre oblasť uvádzania chemických látok, chemických prípravkov a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh. Vestník zverejnil nariadenie 30. decembra 2006 (1907/2006 EHS) a účinnosť nadobúda už o týždeň, 1. júna 2007.

“Dnes sme eurokomisárovi Stavrosovi Dimasovi, ktorý zodpovedá za životné prostredie, poslali otvorený list. Znepokojuje nás, že zatiaľ nie je jasné ako sa budú určovať a regulovať nebezpečné chemikálie.,” uviedla Aleksandra Kordecká z európskych Priateľov Zeme.

Celková myšlienka REACH-u, teda že každá nebezpečná chemikália, ktorá sa ukladá v ľudskom tele, musí byť nahradená bezpečnou alternatívou, je dobrá. Takisto nariadenie, že spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú chemikálie budú pri väčšine z nich musieť spotrebiteľovi poskytnúť zdravotné a bezpečnostné informácie.

Problém nastáva pri definícii nebezpečnej chemikálie. Nebudú to totiž určovať vedci, ale posudok Európskej komisie, ktorá má právomoc po určitej dobe meniť existujúci legislatívny stav.

“Nie je tak vylúčené, že môžu nastať aj zmeny k horšiemu, teda, že sa bude legislatíva uvoľňovať,” pokračuje Kordecká.

Európska komisia zatiaľ nerešpektuje princíp predbežnej opatrnosti. Ten znamená, že pokiaľ neexistuje jasný vedecký posudok, že chemikália je neškodná, tak sa k spotrebiteľovi nedostane. Ako príklad môžu slúžiť chemikálie napadajúce hormonálny systém človeka. Vedecké poznatky, ktoré na ne upozorňujú, sú však príliš čerstvé, a preto sa zatiaľ do úvahy neberú. Komisia chce v tomto prípade postupovať od prípadu k prípadu, a neplánuje tieto chemikálie zakázať plošne.

Pre úspech REACH-u je rovnako dôležitá aj Európska chemická agentúra, ktorá začína svoju činnosť v Helsinkách v júni 2008. Jej cieľom je dozerať na to, ako sa nová legislatíva uplatňuje.

“ Očakávame, že bude pracovať nezávisle od chemického priemyslu s jediným cieľom: brániť zdravie, životné prostredie a ochranu pracovníkov. Eurokomisára Dimasa preto v otvorenom liste žiadame, aby dozrel na to, aby členovia Správnej rady tejto agentúry, ako aj predstavitelia jej pracovných výborov nemali konflikt záujmov. ” uzatvára A. Kordecká.

Nariadenie REACH je priamo záväzné a použiteľné pre každý členský štát a subjekty, ktorým ukladá povinnosti, bez potreby jeho transpozície do národného právneho poriadku.

Ministerstvo hospodárstva SR zriadi pri Centre pre chemické látky a prípravky, ktoré je národným orgánom Slovenskej republiky na úseku uvádzania chemických látok a chemických prípravkov na trh, národné asistenčné pracovisko, ktoré bude sprístupňovať jednotné usmernenia Agentúry a poskytovať poradenstvo výrobcom, dovozcom, následným užívateľom a akýmkoľvek ďalším zainteresovaným stranám o ich príslušných zodpovednostiach a povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o registráciu látok.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA