MZ SR hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Ministerstvo zdravotníctva SR chce do rozhodovania o pridelení nenávratných finančných príspevkov vniesť viac transparentnosti s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyzvalo 26. júla 2010 odborníkov, aby sa prihlásili na obsadenie postov externých hodnotiteľov žiadostí a nenávratný finančný príspevok.

Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do rozhodovacieho procesu, musia najneskôr do 9. augusta 2010 doručiť osobne alebo poštou požadované doklady na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva SR

Sekcia európskych programov a projektov

Odbor posudzovania projektov

Limbová 2

P.O. Box 52

837 52 Bratislava

 

Obálku je potrebné označiť nápisom: Externý hodnotiteľ OPZ.

Všetky ďalšie potrebné informácie vrátane príloh možno nájsť na webovej stránke Operačného programu Zdravotníctvo na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA