Nemecké predsedníctvo k téme zdravia

Zdraviu sa s patričnou vážnosťou plánujú venovať aj Nemci. Nadviažu tak na "zdravie vo všetkých politikách" Fínskeho predsedníctva.

Pozadie: 

V súvislosti s demografickými zmenami v Európe nadobúda zdravie osobitnú dôležitosť. Prevencia a podpora zdravia posúva strednú dĺžku veku a zlepšuje tak zdravotný stav populácie. Sektor zdravia má veľký rastový potenciál v celej Európe, kľúčovú rolu zohrajú inovácie liečiv.

Pri zdravotnej politike európsky občan nepociťuje euroskepticizmus a širšiu európsku spoluprácu v oblasti zdravia považuje za konkrétny prínos Európskej únie.

Otázky:

 • Kľúčové témy

Pre prvý polrok navrhli Nemci  počas svojho predsedníctva EÚ v oblasti zdravia tri hlavné témy: Inovácia, prevencia, prístup k zdravotníckym službám. Ich predchodcovia Fíni prezentovali tému zdravia vo všetkých politikách a snažili sa napomôcť odstraňovať kontroverznosť politík voči zdraviu.

Inovácie a farmakogenomika 

Nemci chcú postúpiť, prípadne úplne doriešiť návrhu nariadenia o pokrokových liečebných produktoch a reformovať smernice o liečivách v politickej aj legislatívnej rovine.

Legislatívne akty majú chrániť inovatívnosť a konkurencieschopnosť európskeho trhu s liekmi. Významnou sa stane bezpečnosť liekov vo farmakogenomike.  (Farmakogenomika je lieková terapia individualizovaná na pacienta)

Prevencia a podpora zdravého životného štýlu

Počas Nemeckého predsedníctva sa bude príjmať komunitárny Program Zdravie EÚ 2007-2013. V súvislosti s počtom nárastu HIV infekcií a so znižujúcim sa povedomím populácie  o tomto probléme Predsedníctvo nadviaže na politiku prevencie svojich predchodcov.

Ministerská konferencia bude sa venovať prevencii HIV/AIDS s dôrazom na Východnú Európu.

Podpora zdravej výživy a fyzickej aktivity je základným kameňom úspešnej prevencie a tvorí prvky stratégie, ktorú predloží Európska komisia ako pokračovanie „zelenej knihy“z prvej polovici roka 2006.

Prístup ku zdravotníckym službám

Vyčlenenie zdravotníckych služieb zo Smernice o službách si žiada obnoviť zabezpečenie prístupu k zdravotníckym službám pre celé Spoločenstvo. Komisia vydala  „Rámec pre bezpečné, vysoko kvalitné a efektívne zdravotnícke služby“ pre rok 2007 a bude viesť k nim konzultácie. Cieľom musí byť ochrana národných kompetencií pri tvorbe širšej právnej istoty v interpretovaní a aplikovaní relevantných ustanovení Zmluvy o Európskych spoločenstvách o voľnom pohybe osôb a o poskytovaní zdravotníckych služieb. Cieľom je aj zabezpečenie voľného poskytovania zdravotníckych služieb.

Ďalšie kroky:

Okruh tém z oblasti zdravotníctva pre Radu ministrov zdravotníctva pre 1. polrok 2007

 • Návrhy nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ o prídavkoch do potravín, farbivách a enzýmoch 
 • Akčný program Spoločenstva v oblasti verejného zdravia 2007 – 2013 
 • Informácia Komisie o Európskej stratégii pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie – „Biela kniha o výžive“ 
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pokrokových liečebných postupoch  pozmeňujúceho Smernicu 2001/83/EC a Nariadenie (EC) č. 726/2004 
 • Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady pozmeňujúcej Smernice Rady EÚ 90/385/EEC, 93/42/EEC a Smernice 98/8/EC Eur. parlamentu a Rady, týkajúce sa revízie smerníc o zdravotníckych pomôckach 
 • Návrh odporúčania Rady o prevencii úrazov a podpore bezpečnosti 
 • Prijatie záverov Rady k problematike HIV/AIDS
 • Závery Rady k podpore zdravia 
 • Rámec Spoločenstva pre zdravotnícke služby – výmena názorov k riešeniu problematiky zdravotníckych služieb v EÚ 
 • Informácia Komisie o zlepšovaní duševného zdravia populácie. 
 • Informácia Komisie o bezpečnosti pacientov

Ďalšie témy:  

 • Pandémia chrípky – informácia EP a Predsedníctva
 • Medzinárodné zdravotné predpisy – informácia EP a Predsedníctva
 • Rámcový dohovor o kontrole tabaku – informácia EP a Predsedníctva
 • Informácia Komisie o darcovstve orgánov
 • Príprava „Zelenej knihy prostredí bez fajčenia

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA