Pesticídy: regulovať, či vzdelávať?

Parlamentný hearing 5. marca 2007 hľadal spôsoby, ako minimalizovať rezíduá pesticídov, ktoré možno stále nájsť v nadmernom množstve v pôde či podzemnej vode.

Pozadie

Hearing, ktorý organizovala Strana európskych socialistov, debatoval o Komisiou navrhovanej „tematickej stratégii“ o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov. Rada pre životné prostredie nedávno stratégiu Komisie podporila. Mimovládne organizácie žiadajú celoeurópske zníženie využívania pesticídov, výrobcovia považujú za najlepšiu možnosť výcvik v ich užívaní, zákaz by podľa nich poškodil európske poľnohospodárstvo.

Podobné podujatie organizovala Irena Belohorská (NI, Slovensko), ktorá je vo Výbore EP pre životné prostredie spravodajkyňou k tematickej stratégii. V Európskom parlamente sa 6. februára 2007 konal seminár, na ktorom sa stretli poslanci EP, zástupcovia Európskej komisie niektorých členských krajín, a reprezentanti dotknutých európskych záujmových združení. Hľadali rovnováhu medzi ochranou zdravia a konkurencieschopnosťou európskeho poľnohospodárstva.

Otázky

Pesticídy sú účinné látky a prípravky určené na to, aby ovplyvňovali základné procesy v živých organizmoch, a preto majú potenciál zabiť alebo regulovať škodlivé organizmy. Používajú sa v poľnohospodárstve alebo na riadenie rastu rastlín na nepoľnohospodárskych plochách. S používaním prípravkov na ochranu rastlín je spojený významný hospodársky a sociálny úžitok, ale aj riziká v niekoľkých oblastiach:

  • Riziká pre ľudské zdravie sa môžu vyskytnúť v dôsledku priameho vystavenia negatívnym účinkom (robotníci, ktorí vyrábajú pesticídy, a obsluhujúci pracovníci, najmä poľnohospodári, ktorí ich používajú) a nepriameho vystavenia negatívnym účinkom (spotrebitelia, miestne obyvateľstvo a okoloidúci).
  • Riziká pre životné prostredie zo strany neúmyselných a nadmerných únikov chemických látok do vody, ovzdušia a pôdy majú za následok škodlivé účinky na rastliny, voľne žijúcu zver, kvalitu zložiek životného prostredia a biodiverzitu všeobecne.

Na druhej strane, priemyselná výroba súvisiaca s pesticídmi vytvára 26 000 pracovných miest a využitie pesticídov dáva farmárom vyššie výnosy.

Pozície

Mimovládne organizácie tvrdia, že použitie pesticídov musí byť obmedzené. Sofia Parente z Pesticides Action Network vyhlásila, že navrhovaná legislatíva je nevyhnutná na zníženie dopadov a rizika používania pesticídov. Zdôraznila, že v súčasnosti je jedným z hlavných problémov ich nadmerné používanie. Parente tiež žiadala ich nižšie používanie v záujme zvýšenia biodiverzity. Podľa nej by mal byť prijatý cieľ redukcie frekvencie pesticídov o 50% do desiatich rokov. Podľa nej Dánsko dosiahlo túto úroveň za 20 rokov.

Zástupkyňa dánskeho ministerstva životného prostredia Lee Graversen povedala, že najdôležitejšia lekcia, ktorú sa jej krajina naučila, a ktorá by mala byť zahrnutá do národných akčných plánov, je dôležitosť zavedenia fixných cieľov, otvorenia verejnej debaty a diskusií v médiách, a vypracovanie hlbokej ekonomickej analýzy, ktorá podporí monitoring a uľahčí implementovanie upatrení.

Volker Koch-Achelpöhler, generálny riaditeľ Nemeckej asociácie ochrany rastlín vyhlásil, že riziko používania pesticídov je akceptovateľné, ak sú používané správnym spôsobom. V tomto kontexte zdôraznil dôležitosť výcviku a školení, namiesto tvrdého zákazu. Podľa neho tu ide o to, aby mohlo „poľnohospodárstvo ďalej fungovať“ a „75% zníženie úrovne ochrany rastlín v EÚ by viedlo k zníženiu príjmov európskych farmárov o 10 miliárd a 40% zníženie produkcie poľnohospodárskych plodín“.

Počas prvej výmeny názorov ku tematickej stratégii vo Výbore EP pre životné prostredie (30. január 2007) spravodajkyňa k tejto otázke Irena Belohorská (NI, Slovensko) konštatovala, že cieľom tematickej stratégie je minimalizovať nebezpečenstvá a riziká pre zdravie a životné prostredie, ktoré vyplývajú z využívania pesticídov. Škodlivé látky budú musieť byť nahradené menej nebezpečnými substitútmi. Vyjadrila presvedčenie, že národné akčné plány  musia obsahovať kvantitatívne ukazovatele nielen kvalitatívne. Upriamila tiež pozornosť na potrebu hlbšieho skúmania možnosti znižovania spotreby pesticídov prostredníctvom používa geneticky modifikovaných organizmov.

Ďalší hearing k tejto téme organizoval člen Socialistickej skupiny Dan Jørgenses, podpredseda Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Pri otváraní podujatia vyslovil presvedčenie, že je potrebné zmeniť politiku pesticídov v prospech životného prostredia a zdravia. “Budúca legislatíva musí regulovať použitie látok investovaním do ich neustálych inovácií, znižovaním škodlivosti a zlepšovaním efektívnosti, a súčasne brať do úvahy možné negatívne dopady na farmárov a priemysel.”

Ďalšie kroky

  • O návrhu Komisie bude ďalej rokovať Európsky parlament, Rada pre poľnohospodárstvo ho preskúma v júni 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA