Pozor, alkohol škodí

Správa o alkohole v Európe, financovaná zo zdrojov Komisie, navrhuje, že alkoholické produkty by mali byť označené varovaním o jeho škodlivých účinkoch pre zdravie človeka. Výrobcovia alkoholických produktov proti takémuto opatreniu protestujú.

 

Pozadie

EÚ je regiónom s najväčšou spotrebou alkoholu na svete a hospodárska pozícia priemyslu alkoholických nápojov a príjmy zo spotrebnej dane z alkoholu sú v mnohých členských krajinách Únie významné.

Alkohol však aj významným spôsobom ovplyvňuje zdravotný stav ľudí, a je zodpovedný za 7,4% zo všetkých prípadov invalidity a predčasnej smrti v EÚ.

Komisia v súčasnosti zbiera informácie o alkohole a zdraví, ktoré budú východiskom pre Komuniké o alkohole a zdraví. Jeho vydanie sa očakáva v septembri 2006.

Otázky

Správa o alkohole v Európe, financovaná Komisiou a vypracovaná londýnskym Inštitútom pre štúdiá alkoholu prináša prehľad európskych politík pre alkohol, spotreby alkoholu v Európe a ekonomických dopadov alkoholu.

Závery správy o vplyve alkoholu na verejné zdravie zdôrazňujú, že politika pre alkohol nemusí ovplyvniť úlohu, akú alkohol zohráva v európskom hospodárstve. Revízia existujúcich štúdií ukázala, že alkohol stál EÚ v roku 2003 až 1,3% HDP, podobne ako tabak. Náklady vznikajú zlým zdravotným stavom v dôsledku alkoholizmu, straty produktivity kvôli pracovnej neschopnosti, nezamestnanosti a strateným rokom v produktívnom období života kvôli predčasnej smrti. Správa uvádza, že alkohol má na svedomí viac ako 10% úmrtnosti mladých žien a až 25% úmrtnosti mladých mužov.

Správa tvrdí, že mnohé aspekty alkoholizmu sú v Európe veľmi podobné. Najmä rozsah spoločenského pitia mládeže sa vo väčšine krajín zvýšil v 90. rokoch minulého storočia. Približne 44% alkoholu sa skonzumuje v podobe piva, 34% v podobe vína a 23% tvorí tvrdý alkohol.

Na Slovensku je alkohol najrozšírenejšou drogou, k príležitostnej konzumácii alkoholu sa priznáva až 75% populácie a 5,8% mužov a 0,6% žien má podľa prieskumu Štátneho zdravotného ústavu v Liptovskom Mikuláši sklony k alkoholizmu.

K odporúčaniam správy pre zníženie škodlivých účinkov alkoholu patrí zriadenie rozsiahlych vzdelávacích programov už od detstva, s cieľom informovať mladých ľudí o dôsledkoch konzumácie alkoholu na zdravie, rodinu a spoločnosť.

Správa tiež navrhuje, že obaly alkoholických nápojov by mali niesť varovanie o jeho škodlivých účinkoch a odporúča obmedzenia pre balenie a označovanie alkoholických výrobkov, s cieľom predísť mylným charakteristikám výrobkov a znížiť ich atraktivitu pre mládež.

EÚ nemá kompetencie v oblasti zdravia, no podarilo sa jej zabezpečiť celoeurópske zdravotné varovania na balíčkoch cigariet.

Pozície

Európske fórum pre zodpovedné pitie (EFRD – European Forum for Responsible Drinking), združenie popredných európskych výrobcov alkoholu, spochybnilo niektoré tvrdenia a štatistiky v správe „Alkohol v Európe“. Správa „vychádza iba z anglosaskej vedy, ignoruje výskum južných kultúr pitia alkoholu. Neberie do úvahy kultúrne a regionálne rozdiely v pití alkoholu v Európe. Záver, že schémy pitia alkoholu sú v celej Európe v podstate rovnaké, je mylným východiskom pre európsku stratégiu,“ uvádza sa v stanovisku EFRD.

EFRD obhajuje cielený prístup k prevencii a osvete. „Neexistuje všeliek na zníženie škôd, spôsobených alkoholom,“ uvádza sa v tlačovom vyhlásení EFRD. Fórum neverí ani tomu, že zákaz propagácie alkoholických nápojov, po ktorom správa volá, by bol účinným nástrojom na odstránenie nebezpečných návykov pitia alkoholu.

Nasledujúce kroky

  • Komisia by v septembri 2006 mala vydať svoje Komuniké o alkohole a zdraví. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA