Už tu na mňa nebudete „dymiť“

Komisia plánuje výrazne obmedziť fajčenie na verejných priestranstvách v celej EÚ. Nefajčiarska politika by bola prínosná pre všetkých.

Pozadie:

Podľa údajov zverejnených Komisiou sa tabak podpisuje na najväčšom počte zbytočných úmrtí v EÚ. Každoročne umiera na následky chorôb spôsobených fajčením 650 000 ľudí, ďalších 79 000 umiera na následky pasívneho fajčenia. V ekonomickom vyjadrení ročne stoji zdravotná opatera v krajinách EÚ-25  vynaložená na liečenie ochorení súvisiacich s tabakizmom okolo 98 -130 mld. eur, čo zodpovedá asi 1 – 1,4  % národného HDP v každej členskej krajine.

V súčasnosti viaceré nezáväzne rezolúcie a odporúčania požadujú od členských krajín zaviesť primeranú ochranu nefajčiarov. S tým súvisia mnohé zdravotné normy a  smernice súvisiace s pracovným právom, ktoré špecificky obmedzujú fajčenie na pracovisku.

Otázky: 

“Pasívne fajčenie zabíja. Kto tvrdí opak, klame hlavne sám seba“, uviedol Markos Kyprianou počas prezentácie zelenej knihy 30. januára 2007.

  • Rôzne európske prístupy

Politické názory varírujú od konzervovanie súčasného stavu až po zavedenie „záväznej legislatívy“. Niekde medzi tým sa nachádzajú dobrovoľné opatrenia a samoregulácia, koordinovaný postup pri zavádzaní národných legislatív proti fajčeniu a odporúčania Rady a Komisie.

“Z hľadiska zdravia by pre obyvateľstvo bola najprínosnejšia komplexná nefajčiarska politika. A podľa dôkazov z celého sveta je toto opatrenie vykonateľné a vymáhateľné,” uvádza sa v dokumente.

V akčnom  pláne pre životné prostredie a zdravie (2004 – 2013) sa Komisia sama zaviazala vypracovať jednak legálne mechanizmy, ako aj zdravie podporujúce iniciatívy s cieľom „nefajčiarskej Európy“.Európsky komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianu chce na základe rôznych opatrení navrhovaných v zelenej knihe „Nefajčiarska Európa“ začať širšiu diskusiu. Žiada v nej aj všeobecný zákaz fajčenia v celej Európe. Do nej sa majú zapojiť ostatné orgány EÚ, členské štáty i občania, ktorí môžu svoje pripomienky predložiť do 1. mája aktuálneho roku.

V Zelenej knihe sa na diskusiu predkladá päť alternatív:

  • Zachovanie daného stavu: súčasný trend smerom k vytvoreniu nefajčiarskeho prostredia v členských štátoch by síce pravdepodobne pokračoval, pokrok by však bol nerovnomerný a dá sa preto predpokladať, že táto politická alternatíva by bola najmenej účinná.
  • Dobrovoľné opatrenia: samoregulácia na európskej úrovni by síce mohla byť rýchlejšia a flexibilnejšia, dôkazy z členských štátov však naznačujú, že dobrovoľné dohody v tejto oblasti nie sú účinné.
  • Otvorená metóda koordinácie: ďalšiu možnosť predstavuje snaha o zbližovanie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa zákazu fajčenia prostredníctvom usmernení, cieľov a výmeny osvedčených postupov, jej účinnosť by však závisela od tlaku zo strany jednotlivých členských štátov.
  • Odporúčanie Komisie alebo Rady: takéto odporúčanie by nebolo právne záväzné, ale problematiku by zaradilo do politického programu. Jeho účinnosť by závisela od požiadaviek na monitorovanie a niektoré členské štáty by sa mohli rozhodnúť neprijať žiadne opatrenie.
  • Záväzné právne predpisy: mohli by mať rôzne podoby a zabezpečili by porovnateľnú, transparentnú a vynútiteľnú úroveň ochrany proti tabakovému dymu v životnom prostredí v celej EÚ. Pravdepodobne by však išlo o zdĺhavý proces, ktorého konečný výsledok nie je ľahké odhadnúť.

Doposiaľ uplatňovaná politika, ktorou sa mala regulovať konzumácia tabaku v členských krajinách EÚ sa opierala a zvyšovanie cien a spotrebných daní z tabaku.

  • Írsko prvé s celoplošným zákazom fajčenia v reštauráciách, baroch a na pracoviskách

Pred niekoľkými rokmi začali niektoré členské krajiny so zavádzaním nefajčiarskej legislatívy, ktorá znižuje dopad pasívneho fajčenia na obyvateľov a osobitne pracovníkov v gastronómii a priemysle voľného času (HORECA).
Komisia podporila krajiny (Írsko a Taliansko), kde platia prísne protifajčiarske zákony. Ale nijak nenaznačila, či bude sama presadzovať legislatívu, ktorá by podobný zákaz fajčenia nariadila všetkým štátom EÚ.

Pozície:

„Chcem dosiahnuť porovnateľný a úplný zákaz fajčenia všade v Európe“, uviedol komisár Kyprianou v súvislosti s údajmi o následkoch pasívneho fajčenia.

„Európa by sa mala stať celoplošne nefajčiarsou zónou prostredníctvom prísnej legislatívy“, uviedol poslanec EP John Bowis (EPP – ED).  Myslí si, že i keď zákazy fajčenia sú pozitívnym krokom, Európa by však nemala uplatňovať v tomto celoeurópsku politiku, pretože ako sa ukázalo, členské krajiny, napríklad ako Francúzsko vedia urobiť v danej oblasti mnoho aj sami, bez toho, aby preberali legislatívu EÚ do svojich zákonných noriem.

Výskum Eurobarometra súvisiaci s fajčením a tabakom v krajinách EÚ-25 ukázal, že ¾ Európanov sú si vedomí, že fajčenie predstavuje riziko pre nefajčiarov a veľmi podporujú tzv. nefajčiarsku politiku“. 86 % respondentov súhlasí so zákazom fajčenia na pracoviskách a 84 % so zákazom fajčenia v uzavretých verejných priestranstvách. Väčšina súhlasí tiež so zákazom fajčenia v baroch  (61 %) a reštauráciách (77%). Z oficiálnych údajov vyplýva, že fajčiarov v EÚ stále ubúda. Nefajčia siedmi z desiatich občanov. Drvivá väčšina fajčiarov chce s týmto zlozvykom prestať. 

Stála Komisia európskych lekárov (CPME) a Zoskupenie farmaceutov EÚ (PGEU) sú názoru, že EK a vlády členských štátov majú morálnu povinnosť uplatňovať „nefajčiarsku“ legislatívu, ktorá pomôže aj fajčiarom od ich závislosti. Podľa nich by sa malo naďalej pokračovať v neustálom zvyšovaní spotrebných daní na tabak a veľkou osvetou medzi mládežou.

Európske združenie fajčiarov (ESTA) podporuje priestory pre obe skupiny – fajčiarov i nefajčiarov, minimalizáciu možných negatívnych vplyvov fajčiarskeho dymu na verejných priestranstvách a pracoviskách, žiada adekvátne vetranie a čistenie vzduchu. Podľa ESTA sa môže dosiahnuť najmä toto prostredníctvom miestnych a národných nariadení alebo dobrovoľných zmlúv, napríklad medzi zamestnancami a zamestnávateľmi alebo medzi priemyslom a legislatívcami.

Združenie výrobcov tabakových výrobkov, priemyselný zväz cigaretových fabrík z Veľkej Británie je názoru, že vláda by mala uplatniť dobrovoľný prístup k regulácii fajčenia na verejných priestranstvách. „Samoreguláciou sa dosiahne viac nefajčiarskych zón a dáva sa tak verejnosti možnosť výberu. Legislatíva nie je potrebná a povedie k despotickej a nákladnej byrokracii.

Ďalší vývoj:

  • Do 1. mája 2007 trvá verejné pripomienkovanie zelenej knihy
  • Pripomienky EK posúdi a následne vydá zverejní svoje stanovisko
  • 2008: očakáva sa Oznámenie Komisie k tejto politike

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA