EK schválila v júli dva veľké vodárenské projekty

Brusel odsúhlasil žiadosť trenčianskej a považskej vodárenskej spoločnosti o dotáciu z eurofondov na projekty čistenia odpadových vôd a zásobovania pitnou vodou. Celkové náklady oboch projektov spolu prekračujú 100 miliónov eur.

Takzvané veľké projekty, ktorých celkové náklady presahujú 50 miliónov eur, vyžadujú samostatné schválenie zo strany Európskej komisie. Minulý mesiac udelila EK súhlas s poskytnutím dotácií z Kohézneho fondu pre projekt v okrese Ilava a v Trenčianskom regióne v rámci Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP).

Oba súvisia s povinnosťou Slovenska zabezpečiť do konca roku 2015 v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov odvádzanie a biologické čistenie odpadových vôd v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS. Nakoľko Slovensko nebolo schopné splniť požiadavky tejto smernice do termínu vstupu do EÚ, najmä vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť, dohodlo si s orgánmi EÚ vyššie uvedené prechodné obdobie.

Riadiaci orgán – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) – predložilo Komisii projekty ešte v septembri 2010. Na požiadanie Bruselu ich ale muselo dopĺňať o ďalšie informácie.

Dňa 3. júla 2012 EK schválila príspevok na veľký projekt „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne”.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť adekvátny zber a čistenie odpadových vôd pre 6 aglomerácií: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Trenčianske Stankovce a Chocholná Velčice. Zároveň sa zníži znečistenie povrchových a podzemných vôd a zabezpečí zásobovanie pitnou vodou obyvateľom, ktorí ju dosiaľ nemali v súlade so smernicou Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Projekt pomôže dobudovať, rozšíriť a intenzifikovať 4 existujúce čistiarne odpadových vôd a vybuduje sa aj jedna nová. Na novovybudovaný kanalizačný systém sa pripojí až 11 650 obyvateľov, na nové vodovodné potrubie s dĺžkou cez 26 kilometrov sa pripojí 3 121 obyvateľov.

EK odsúhlasila sumu spolufinancovania projektu vo výške 56 875 870 eur. Prijímateľom zodpovedným za realizáciu projektu je regionálna vodárenská spoločnosť – Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Ďalší projekt s názvom „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“ schválila EK 16. júla. Realizátorom projektu je Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Z Kohézneho fondu získa sumu na spolufinancovanie vo výške 43 413 161 eur.

Projekt má rovnaký cieľ ako ten v Trenčianskom regióne a týka sa 4 aglomerácií: Dubnica nad Váhom, Ladce, Košeca a Ilava. Intenzifikuje sa čistiareň v Dubnici a čistiareň v Ilave sa prebuduje na centrálnu čerpaciu stanicu. Na novovybudovaný kanalizačný systém sa pripojí 6 070 obyvateľov. Vybuduje sa aj takmer 14 km vodovodného potrubia,  na ktoré sa novo pripojí až 3 222 obyvateľov.

V polovici februára schválila EK príspevok na prvý veľký projekt „Skupinová kanalizácia (SKK) Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače”, ktorý ministerstvo predložilo v máji 2010. V regióne Dolného Liptova sa na novú kanalizáciu bude môcť napojiť 5 730 obyvateľov, vybuduje sa 1698 domových prípojok na kanalizáciu a viac než 40 km novej kanalizačnej siete. Brusel odsúhlasil Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. príspevok vo výške 17 173 414 eur.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA