Environmentálne výzvy pre rok 2009

Boj s klimatickými zmenami, prispôsobovanie sa zmenenému podnebiu, reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky, zvýšenie kvality ovzdušia a zníženie negatívny vplyv biopalív na životné prostredie by mali byť najväčšími výzvami pre EÚ počas nasledujúcich 12 mesiacov, konštatuje Európska agentúra pre životné prostredia (EEA).

Najdôležitejšou úlohou v roku 2009 z hľadiska životného prostredia bude uskutočňovanie „globálnej diplomacie a hľadanie nástupcu Kjótskeho protokolu“. Tieto aktivity by malo nasledovať prijímanie legislatívnych aktov v oblasti boja proti klimatickým zmenám a prispôsobovania sa zmenenému podnebiu, ako i riešenie problémov v otázke manažmentu zdrojov pitnej vody, konštatuje Európska agentúra pre životné prostredie (EEA).

Nevyhnutnou bude aj kvalitná reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorú EÚ ohlásila dávnejšie. Podľa EEA, najmä oblasť jej financovania „nie je veľmi efektívna s ohľadom na dosahovanie environmentálnych cieľov EÚ, zvlášť v oblasti ochrany prírody“. Nové pravidlá by mali preto rozšíriť prístup k finančnej podpore aj pre farmy, ktoré pestujú plodiny na ornej pôde, kde žijú ohrozené živočíšne druhy. O podporu by sa mali môcť uchádzať aj správcovia oblastí s „vysokou prírodnou hodnotou“.

Intenzívne farmárstvo nepodporuje biodiverzitu a tak či onak nie je odkázané na platby v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, dodáva EEA.

V otázke biopalív Agentúra konštatuje, že „prechod z ropy na bioenergie nie je bez rizika“ a vyčlenenie veľkých plôch pre pestovanie plodín na energetické účely sprevádzajú veľké environmentálne riziká. Problémom môže byť najmä zmena charakteru krajiny. EEA preto vyzýva EÚ, aby podporila výskum biopalív druhej generácie, ktoré sú menej náročné na rozlohu pôdy pre pestovanie biomasy, šetria emisie CO2 a predstavujú menšie riziko pre zachovanie biodiverzity a zásobovanie pitnou vodou.

Zvýšená migrácia živočíšnych a rastlinných druhov do oblastí, v ktorých ich výskyt nie je prirodzený, komplikuje udržanie pôvodných ekosystémov. V konečnom dôsledku má prítomnosť nových druhov za následok zhoršovanie ekosystémov v blízkosti ornej pôdy, zhoršovanie kvality stavebného dreva a redukovanie diverzity pôvodných biologických druhov. Tieto témy sa čoraz viac stávajú predmetom nielen odborných, ale i politických diskusií.

Medzi ostatné environmentálne priority EÚ by v roku 2009 mali patriť:

  • správa morských vôd a námorná doprava,
  • medzinárodný manažment odpadov.

„Prírodné zdroje, ktoré poskytuje planéta, sú oporou pre naše hospodárske aktivity a skutočnú kohéziu našich spoločností,“ hovorí výkonná riaditeľka EEA Jacqueline McGlade. Dopĺňa, že zatiaľ čo svetová ekonomika rastie, „naše životné prostredie trpí“. Uzatvára: „Emisie skleníkových plynov sú len jedným symptómom oveľa komplexnejšieho problému: našej neschopnosti žiť udržateľne.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA